Typ av stipendiat: Doktorand

You are what you buy: Decoding Consumer Dynamics

I en statistiskt avancerad modell kommer retaildata att bearbetas i syfte att  få syn på den möjliga underliggande dynamik som styr kundens förändrade beteende och  se hur marknadsföringsåtgärder (som exempelvis pris) och omvärldsfaktorer (som folkhälsa och ekonomiska kriser) påverkar konsumentbeteendet. Genom att använda Hidden Markov-modellen på inköpsdata, insamlat under två års tid från inscannande konsumentköp … Continued

Returer – Hur uppfattar e-handlare returer och vilka förutsättningar har e-handlarna att hantera dem?

Avhandlingen kommer att baseras på ett empiriskt material på fyrtio semi strukturerade intervjuer. Informanterna är chefer inom sju svenska mode-e-handelsföretag. Samtliga sju medverkande företag bedriver e-handel av kläder. Fyra av företagen är omnihandlare, de bedriver både e-handel och säljer sina kläder i butik, medan tre av företagen är rena e-handlare och saknar fysiska kanaler. Tre … Continued

När olika logiker möts – kunskapsintensiv handel inom apotek

Projektet förväntas bidra med kunskap om konflikten mellan olika logiker utifrån farmaceuters och intressenters perspektiv. Målet är att kunskapen ska komma arbetsgivare och arbetstagare i kunskapsintensiv handel, speciellt i de branscher där det finns en profession i botten, till gagn. Resultaten kommer inte enbart att vara relevanta för apoteksbranschen, utan kan förhoppningsvis även bidra i … Continued

Orsaker till matsvinn i butik och kostnadseffektiva åtgärder

Lisa Mattson är doktorand vid Karlstads universitet och forskar inom området matsvinn i butik med avseende på både miljömässiga och ekonomiska aspekter. Med stipendiet från Handelsrådet kommer hon i två studier detaljstudera orsaker till matsvinn och analysera hur butikernas policy, arbetssätt, investeringar, produkter och förpackningssystem har förändrats under sex år och hur det påverkar matsvinnet. … Continued

Att handla med ett klick: e-handelslösningar som inkorporeras i sociala och andra digitala media

Ksenia Rudin är doktorand vid Handelshögskolan i Stockholms Center for Retailing och har fått beviljat anslag av Handelsrådet för att slutföra sina doktorandstudier. Hennes avhandlingsprojekt fokuserar på influencers nya roller inom handeln. I projektet Att handla med ett klick: e-handelslösningar som inkorporeras i sociala och andra digitala media ämnar hon undersöka nya e-handelslösningar som möjliggör … Continued

Bolagsstyrning i franchising

Martin Ludvigsson-Wallette har fått ett beviljat forskarstipendium från Handelsrådet för att slutföra sina doktorsstudier om bolagsstyrning i franchising. – Ju mer jag forskar, desto mer inser jag vilken stor kunskapslucka som finns, säger Martin Ludvigsson-Wallette. Martin har tidigare undervisat inom finans och bolagsstyrning på Linnéuniversitet. Han beskriver att den tidigare forskningen och litteraturen om franchising … Continued

Kundnöjdhet i e-handeln med dagligvaror

Svenskarna har börjat nät-handla mat. Ännu är det bara ett par procent av all mat som säljs på nätet, men ökningen går snabbt och dagligvaruhandlarna investerar massivt. Men det gäller att göra rätt för att inte göra kunderna besvikna. Reema Singh, doktorand vid Center for Retailing, Handelshögskolan i Stockholm skriver sin avhandling om kundnöjdhet hos … Continued

Betalningar i detaljhandeln

Carin Rehncrona har fått ett forskarstipendium från Handelsrådet för att slutföra sin doktorsavhandling om betalningar i detaljhandeln. – Jag undersöker vilka mekanismer som avgör vilka betaltjänster som får genomslag och värdet av betaltjänster säger hon. Sedan hon startade sin doktorandutbildning 2014 har utvecklingen inom betalområdet gått mycket snabbt. Handlare ar blivit uppmärksamma på konsumenternas krav … Continued

Digitalt värdeskapande i handeln

Den frågan ställer Milan Jocevski, doktorand vid INDEK på KTH. I sin ansökan framhåller han de stora möjligheter handlarna har att skapa kundvärde genom nya mobila tjänster. Syftet med hans forskning är att klargöra hur digitalisering och mobilbaserade innovationer påverkar handelns utveckling genom realisering av nytt värdeskapande både för kunden och för handlaren själv. Den … Continued

Jämställdhet i handeln

Effekten av lönekartläggningar och jämställdhetsplaner i den svenska handeln Elina Fergin Wennberg är doktorand i nationalekonomi vid Örebro Universitet. Hennes kommande doktorsavhandling behandlar ojämlikhet på arbetsmarknaden, främst mellan kvinnor och män. Stipendiet från Handelsrådet används till att utröna hur det står till med jämställdheten i handeln. I sitt projekt undersöker hon vad de två verktygen … Continued