Typ av stipendiat: Doktorand

När olika logiker möts – kunskapsintensiv handel inom apotek

Projektet förväntas bidra med kunskap om konflikten mellan olika logiker utifrån farmaceuters och intressenters perspektiv. Målet är att kunskapen ska komma arbetsgivare och arbetstagare i kunskapsintensiv handel, speciellt i de branscher där det finns en profession i botten, till gagn. Resultaten kommer inte enbart att vara relevanta för apoteksbranschen, utan kan förhoppningsvis även bidra i … Continued

Orsaker till matsvinn i butik och kostnadseffektiva åtgärder

Lisa Mattson är doktorand vid Karlstads universitet och forskar inom området matsvinn i butik med avseende på både miljömässiga och ekonomiska aspekter. Med stipendiet från Handelsrådet kommer hon i två studier detaljstudera orsaker till matsvinn och analysera hur butikernas policy, arbetssätt, investeringar, produkter och förpackningssystem har förändrats under sex år och hur det påverkar matsvinnet. … Continued

Att handla med ett klick: e-handelslösningar som inkorporeras i sociala och andra digitala media

Ksenia Rudin är doktorand vid Handelshögskolan i Stockholms Center for Retailing och har fått beviljat anslag av Handelsrådet för att slutföra sina doktorandstudier. Hennes avhandlingsprojekt fokuserar på influencers nya roller inom handeln. I projektet Att handla med ett klick: e-handelslösningar som inkorporeras i sociala och andra digitala media ämnar hon undersöka nya e-handelslösningar som möjliggör … Continued

Bolagsstyrning i franchising

Martin Ludvigsson-Wallette har fått ett beviljat forskarstipendium från Handelsrådet för att slutföra sina doktorsstudier om bolagsstyrning i franchising. – Ju mer jag forskar, desto mer inser jag vilken stor kunskapslucka som finns, säger Martin Ludvigsson-Wallette. Martin har tidigare undervisat inom finans och bolagsstyrning på Linnéuniversitet. Han beskriver att den tidigare forskningen och litteraturen om franchising … Continued

Kundnöjdhet i e-handeln med dagligvaror

Svenskarna har börjat nät-handla mat. Ännu är det bara ett par procent av all mat som säljs på nätet, men ökningen går snabbt och dagligvaruhandlarna investerar massivt. Men det gäller att göra rätt för att inte göra kunderna besvikna. Reema Singh, doktorand vid Center for Retailing, Handelshögskolan i Stockholm skriver sin avhandling om kundnöjdhet hos … Continued

Betalningar i detaljhandeln

Carin Rehncrona har fått ett forskarstipendium från Handelsrådet för att slutföra sin doktorsavhandling om betalningar i detaljhandeln. – Jag undersöker vilka mekanismer som avgör vilka betaltjänster som får genomslag och värdet av betaltjänster säger hon. Sedan hon startade sin doktorandutbildning 2014 har utvecklingen inom betalområdet gått mycket snabbt. Handlare ar blivit uppmärksamma på konsumenternas krav … Continued

Digitalt värdeskapande i handeln

Den frågan ställer Milan Jocevski, doktorand vid INDEK på KTH. I sin ansökan framhåller han de stora möjligheter handlarna har att skapa kundvärde genom nya mobila tjänster. Syftet med hans forskning är att klargöra hur digitalisering och mobilbaserade innovationer påverkar handelns utveckling genom realisering av nytt värdeskapande både för kunden och för handlaren själv. Den … Continued

Jämställdhet i handeln

Effekten av lönekartläggningar och jämställdhetsplaner i den svenska handeln Elina Fergin Wennberg är doktorand i nationalekonomi vid Örebro Universitet. Hennes kommande doktorsavhandling behandlar ojämlikhet på arbetsmarknaden, främst mellan kvinnor och män. Stipendiet från Handelsrådet används till att utröna hur det står till med jämställdheten i handeln. I sitt projekt undersöker hon vad de två verktygen … Continued

Pristak och kunders sökbeteende

Vertikala prisrestriktioner och konsumenters sökbeteende Stipendiaten Hampus Poppius arbetar med två forskningsprojekt vid nationalekonomiska institutionen, Lunds Universitet. –Vertikala prisrestriktioner, alltså hur leverantörer i vissa situationer inför pristak eller prisgolv för sina återförsäljare är empiriskt nästan outforskat, eftersom de flesta prisrestriktioner är olagliga och därför hemliga eller informella, säger Hampus Poppius. Han förklarar att ­det finns … Continued

Detaljhandeln som instegsbransch

Detaljhandeln skulle kunna vara en viktig instegbransch eftersom det finns relativt många jobb inom handeln som inte har så höga krav på lång utbildning och erfarenhet. Aktuell forskning visar dock att handeln i dagsläget inte anställer särskilt många utrikes födda personer som har svårt att komma in på arbetsmarknaden. Det kan dock finnas en stor … Continued