You are what you buy: Decoding Consumer Dynamics

Avhandlingen syftar till att avkoda vägen mot hållbar konsumtion och visa på de retailföretagens bästa strategier för att uppnå hållbara och lönsamma mål till minsta möjliga kostnad.

Namn: Huong Nguyen

År: 2023

Typ: Doktorand

I en statistiskt avancerad modell kommer retaildata att bearbetas i syfte att

  1.  få syn på den möjliga underliggande dynamik som styr kundens förändrade beteende och
  2.  se hur marknadsföringsåtgärder (som exempelvis pris) och omvärldsfaktorer (som folkhälsa och ekonomiska kriser) påverkar konsumentbeteendet.

Genom att använda Hidden Markov-modellen på inköpsdata, insamlat under två års tid från inscannande konsumentköp hos en svenska dagligvarukedja, avkodar vi sekvenser av tidiga stadier, av värdeorientering, som utvecklas över tid och därmed har betydelse för inköpsmönstren.

Värdeorienteringens och köpmönstrens stabilitet till trots, tenderar konsumenten att byta från ego-prioritering till val som tar hänsyn till hållbarhet och andras välmående.

Positiva bieffekter är mer troliga än negativa, det vill säga ett skifte till mer hållbar konsumtion är mer troligt att inträffa än det motsatta.

 

 

HUONG NGUYEN PRESENTATION

Huong Ngyuen, Doktorand vid Handelshögskolan i Stockholm. Huong har en master i Marknadsföring och en kandidatexamen i Handel.

Namn: Huong Nguyen

År: 2023

Typ: Doktorand