Om oss

Handelsrådets övergripande syfte är att stärka handelns konkurrenskraft och skapa goda villkor för företagens medarbetare.

About us in EnglishThe Swedish Retail and Wholesale Council
Om oss på svenska: Infofolder Handelsrådet

Med utgångspunkt från det branschutvecklingsavtal som arbetsmarknadens parter inom handeln, Akademikerförbunden, Handelsanställdas förbund, Arbetsgivarföreningen KFO (Fremia den 1 jan 2021), Svensk Handel och Unionen, undertecknande sommaren 2015 har Handelsrådet etablerats. Handelsrådets verksamhet spänner över flera verksamhetsområden vilka alla bidrar till att utveckla handelsnäringen, dess företag och anställda. De verksamhetsområden som Handelsrådet fokuserar på är:

  • Arbetsmiljö och säkerhet
  • Forskning och utveckling
  • Internationellt
  • Omställning
  • Yrke och kompetens

Det har etablerats arbetsutskott inom ramen för de respektive verksamhetsområdena. Vidare avses att inom ramen för Handelsrådet etablera ett ekonomiskt råd, med oberoende och från parterna fristående ekonomer.

Stark gemensam plattform

Handelsrådets övergripande syfte är att förena parterna inom handeln i en strävan att stärka handelns konkurrenskraft och skapa goda villkor för företagens medarbetare. Arbetet i Handelsrådet bygger på en gemensam syn på handelns roll och betydelse för samhällsekonomin. Med Handelsrådets bildande förstärks och breddas parternas samarbete vilket i sin tur främjar fortsatt goda relationer mellan parterna.

Genom Handelsrådet har en stark gemensam plattform etablerats från vilken parterna kan driva en framgångsrik och effektiv dialog med beslutsfattare, opinionsbildare och allmänhet. Verksamhet som bedrivs inom Handelsrådet avser att underlätta och stödja parternas arbete med att utveckla villkoren och förutsättningarna för handelns företag och medarbetare.

Ett av målen med Handelsrådet är att den partsgemensamma aktivitet som genereras inom Handelsrådet ska öka kunskapen och insikten om handelns betydelse för samhället hos beslutsfattare, opinionsbildare och allmänheten. Utgångspunkten är att Handelsrådet ska hjälpa parterna att samordna sina ansträngningar för att bättre kunna tillvarata handelns samlade intressen. Parternas arbete inom ramen för Handelsrådet ska bygga på långsiktighet, öppenhet och nytänkande.