Kompetensbehovsanalys

Detta analysverktyg är konstruerat för att ge en översiktlig bild över hur ert/ditt företag ligger till kompetensmässigt i förhållande till handelns digitala transformation. Resultatet ger en vägledning om behovet av utbildning.

Den inledande delen fokuserar på hur ledningen uppfattar nuläget för företaget som helhet. Hur väl är företaget förberedd på möjligheter och utmaningar i digitaliseringen? Var finns de största och viktigaste utmaningarna? Fliken ”Frågor – enkät” är grunden för de två utvärderingsflikarna.

Verktyget måste fyllas i på en dator. Däremot går det att se resultaten på en platta eller telefon.

Spindeldiagrammet ger en grafisk bild över företagets digitala kompetens.

Den avslutande fliken ”Utbildningsbehov” redovisar för varje aktuell utbildning en sammanvägning av de frågor ni svarat på i enkäten. Färgen beskriver hur ni ligger till i förhållande till utbildningens innehåll.

Vill ni gå in på varje individs kompetensbehov finns en individversion av verktyget.

 

Genomför er kompetensbehovsinventering här