Omställningsstöd i handeln

När anställda sägs upp kan de ha rätt till omställningsstöd. Stödet är till för att hjälpa uppsagda till nytt jobb. Nedan finns en allmän beskrivning av de omställningsstöd som finns reglerade genom kollektivavtal inom handeln.

TRR Trygghetsrådet

TRR:s omställningsstöd gäller för tjänstemän när företaget har kollektivavtal inom PTK-kollektivet (exempelvis Unionen, Akademikerförbunden) eller via medlemskap i Svensk Handel.

För detaljhandelsföretag gäller att företaget måste vara bundet av tjänstemannaavtalet för att TRR ska omfatta tjänstemännen på företaget.

TRR stöttar tjänstemän som blir uppsagda på grund av arbetsbrist, sjukdom eller ingår en överenskommelse med arbetsgivaren om uppsägning, om denna ingås på grund av arbetsbrist. Vid uppsägning på grund av sjukdom krävs det att den anställde har accepterat uppsägningen, det vill säga inte har planerat eller startat någon rättslig process med anledning av uppsägningen. Förutsättningar för att stöd ska beviljas är bland annat att den anställde ska ha en tillsvidareanställning, varit anställd minst 12 månader och arbetat i genomsnitt minst 16 timmar/vecka. För att få stöd krävs att både arbetsgivare och anställd ansöker till TRR.

Omställningsstödet för tjänstemän består av individanpassad coachning, vägledning och rådgivning, studieersättning, samt avgångsersättning (AGE).

Mer information om TRR

Trygghetsfonden TSL och avgångsbidrag (AGB)

TSL:s omställningsstöd gäller när företag har kollektivavtal inom LO-kollektivet (exempelvis Handelsanställdas förbund, Hotell- och restaurangfacket).

Omställningsstödet gäller när uppsägning sker (eller planeras) på grund av arbetsbrist. Förutsättningar för att stödet ska beviljas är bland annat att den anställde ska ha en tillsvidareanställning, varit anställd minst 12 månader och arbetat i genomsnitt minst 16 timmar/vecka. En grundförutsättning för stöd är att både arbetsgivare, fack och anställd ansöker till TSL.

Omställningsstödet består av individanpassad coachning, vägledning och rådgivning. Den som blir uppsagd från en tillsvidareanställning på grund av arbetsbrist kan också få avgångsbidrag (AGB) via AFA försäkringar.

Mer om TSL
Mer om AGB-försäkringen

CIKO

CIKO är den omställningsorganisation som verkställer Omställningsavtalet KFO – LO.

Omställningsavtalet omfattar arbetare och handelstjänstemän som varit anställda i ett företag/organisation som är ansluten till KFO och ger möjlighet till stöd genom omställningsinsatser och ekonomisk ersättning.

Omställningsstödet gäller
– tillsvidareanställda som blivit uppsagda på grund av arbetsbrist, med minst 40% sysselsättningsgrad och varit anställda i minst tolv månader,
– visstidsanställda vars anställning löper ut, med minst 40% sysselsättningsgrad och varit anställda i minst 24 månader, samt
– den som inte är arbetsför på grund av ohälsa med minst 40% sysselsättningsgrad och varit anställd i minst tolv månader.

Mer om CIKO och Omställningsavtalet KFO – LO