Orsaker till matsvinn i butik och kostnadseffektiva åtgärder

Matsvinn är en viktig fråga för den globala livsmedelssäkerheten. För att livsmedelskedjan ska vara hållbar – både för att föda världens växande befolkning och minska miljöpåverkan – måste strategier utvecklas för att minska matsvinnet i hela livsmedelskedjan.

Namn: Lisa Mattson

År: 2021

Typ: Doktorand

Lisa Mattson är doktorand vid Karlstads universitet och forskar inom området matsvinn i butik med avseende på både miljömässiga och ekonomiska aspekter.

Med stipendiet från Handelsrådet kommer hon i två studier detaljstudera orsaker till matsvinn och analysera hur butikernas policy, arbetssätt, investeringar, produkter och förpackningssystem har förändrats under sex år och hur det påverkar matsvinnet.

De planerade studierna kommer vara ett viktigt bidrag till kunskapsuppbyggandet för handelsnäringen och de utmaningar som finns med ett ökat fokus på hållbar utveckling.

Studierna kommer förhoppningsvis ge många nya insikter om vilka åtgärder som fungerar och hur kostnadseffektiva de är. Det förväntade resultatet kan bidra till att svensk dagligvaruhandel minskar sin miljöpåverkan och ökar den ekonomiska vinsten.

 

LISA MATTSON PRESENTATION

Lisa Mattson är doktorand vid Karlstads universitet och forskar inom området matsvinn i butik med avseende på både miljömässiga och ekonomiska aspekter. Hon har fått beviljat anslag från Handelsrådet att avsluta sina doktorandstudier under 2022. Tidigare studier har fått vetenskaplig spridning och citeringar, och en av studierna (artikel II) tilldelades utmärkelsen 2020 Most Downloaded Paper Award av tidskriften Resources, Conservation & Recycling.

Namn: Lisa Mattson

År: 2021

Typ: Doktorand