Returer – Hur uppfattar e-handlare returer och vilka förutsättningar har e-handlarna att hantera dem?

Syftet med avhandlingen är att beskriva mode e-handlares förståelse för, och deras förutsättningar att hantera, returer. Syftet grundar sig på det växande problem som returer inom e-handeln har kommit att bli, vilket påverkar e-handlarna negativt ur ett ekonomiskt perspektiv.

Namn: Anna-Maria Petisme

År: 2023

Typ: Doktorand

Avhandlingen kommer att baseras på ett empiriskt material på fyrtio semi strukturerade intervjuer. Informanterna är chefer inom sju svenska mode-e-handelsföretag. Samtliga sju medverkande företag bedriver e-handel av kläder. Fyra av företagen är omnihandlare, de bedriver både e-handel och säljer sina kläder i butik, medan tre av företagen är rena e-handlare och saknar fysiska kanaler. Tre av företagen säljer, utöver kläder, även ett bredare sortiment med andra produkter. Informanterna som deltar i studien innehar befattningar inom företagen som gör att de har möjlighet att påverka företagets agerande, i olika omfattning. Informanternas perspektiv är således relevanta och intressanta att undersöka för att förstå hur det kommer sig att problemen med returgraden inom mode e-handeln kvarstår.

Samtliga intervjuer har spelats in, transkriberats och sammanställts i sju fallbeskrivningar, ett per företag.

Forskningsfrågorna i avhandlingen är

1.Hur uppfattas returer i respektive företag?

2.Vad har företagen för förutsättningar att hantera returer?

Arbetet som kvarstår med avhandlingen är att utveckla det teoretiska ramverket inom vilken avhandlingen befinner sig, returforskning. Vidare ska det insamlade materialet analyseras via tematisk analys och därefter ställas i relation till den teoretiska ramen för att därefter dra slutsatser och färdigställa avhandlingen. Preliminära resultat av initiala analyser vilka visar sig vara avgörande, är att företagen har begränsande förutsättningar såväl ekonomiskt som tekniskt att hantera returer. Det saknas resurser att investera i retur sänkande åtgärder, trots att vetskapen finns att det krävs för att minska antalet returer. Dessutom är de digitala system, som främst omnihandlare har implementerat, inte kompatibla för nödvändig uppföljning och analys av returer. Ytterligare ett preliminärt resultat är att det inte verkar finnas någon intern koppling mellan företagens hållbarhetsarbete och returproblematiken.

 

 

ANNA-MARIA PETISME PRESENTATION

Anna-Maria Petisme, Doktorand vid INSiDR, Jönköping International Business School, som är en forskarskola med syfte att öka kunskap och kompetens inom svensk detaljhandel. INSiDR är ett samarbetsprojekt mellan Högskolan i Borås, Jönköping University och Högskolan i Skövde. Anna-Maria har en master i Direktmarknadsföring och en kandidatexamen i Business Administration.

 

Namn: Anna-Maria Petisme

År: 2023

Typ: Doktorand