Varför bidrar Handelsrådet?

Handelsrådet finansierar svensk handelsforskning till ett värde av omkring 20 miljoner kronor årligen, vilket gör oss till en av landets största finansiärer av handelsforskning. Betydande medel satsas på att utveckla och stärka den vetenskapliga handelsforskningen till nytta för branschens företag och anställda.

Handelsrådet Forskning och utveckling jobbar för att:

 • Stärka företagen inom handeln och skapa sysselsättning.
 • Höja status och kunskaper om handelns betydelse i samhället.
 • Initiera och bidra till forskning som kommer till konkret nytta för handelsföretag och dess arbetstagare, kunder och samhället i övrigt.
 • Initiera forskning som rör arbetstagarnas säkerhet, arbetsmiljö och arbetsförhållanden i övrigt.
 • Arbeta för att forskningen och utvecklingsarbetet skall vara aktuellt, framåtblickande och användbart på alla nivåer i företagen.
 • Stödja de handelsinriktade högskoleutbildningarnas forskningssatsningar.

Ändamålet är att stärka den svenska handelsnäringen och öka kunskapen om handeln genom bidrag till vetenskaplig forskning och utvecklingsprojekt. Rådet ska förutom egna medel även verka för och söka extern finansiering till handelsspecifik forskning.

Handelsrådet ska vara en av Sveriges största finansiärer av handelsforskning och har till uppgift att ta fram ny kunskap till handeln, till nytta för företag, anställda och konsumenter. Sverige är idag ett handels- och tjänstesamhälle och handeln en av samhällets största och viktigaste samhällsinstitutioner och arbetsplatser. Idag styrs efterfrågan från konsumenten, inte industrin. Här måste också tyngdpunkten för forskning och innovation ske för att handeln och Sverige ska kunna ligga i framkant.

Organisation

En grupp med representanter för arbetsmarknadens parter inom handel arbetar gemensamt med forsknings- och utvecklingsfrågor och planerar, bereder och verkställer arbetet tillsammans med Handelsrådets kansli. Andreas Hedlund, som är FoU-expert på Handelsrådet, arbetar tillsammans med utskottet.

Gruppen består av följande personer:

Charlotte Tarschys, Akademikerförbunden (Akavia)
Jeanette Georgii-Gustafson, Fremia
Katrin Dagergren, Svensk Handel
Maria Mikkonen, Svensk Handel – sammankallande
Shade Jalali, Unionen
Stefan Carlén, Handelsanställdas förbund

Till Handelsrådet Forskning och utveckling finns även ett branschråd och ett vetenskapligt råd knutet som stödjer utskottet när det gäller branschrelevans och vetenskaplig kvalitet.

Historia

Handelns parter har sedan tidigare finansierat forskning genom den fristående stiftelsen Handelns Utvecklingsråd, vars verksamhet nu ingår i Handelsrådet. Handelns Utvecklingsråd bildades 1998 av Sveriges Handelsarbetsgivare (numera Svensk Handel), Tjänstemannaförbundet HTF (numera Unionen), och Sveriges Civilingenjörsförbund med flera (numera Akademikerförbunden). 2008 kom även Arbetsgivarföreningen KFO (numera Fremia) och Handelsanställdas förbund med. Handelsrådet är liksom Handelns Utvecklingsråd en kollektivavtalsstiftelse där arbetsmarknadens parter inom handeln ingår.

Kontaktperson

 • FoU-expert

  Andreas Hedlund

  010-471 85 46

  andreas.hedlund@handelsradet.se