Infrastrukturellt stöd

Som ett led i att utveckla den svenska handelsforskningen och utbytet mellan akademin och näringen kan Handelsrådet bidra med finansiering till olika former av satsningar som är till nytta för den infrastrukturella forskningsuppbyggnaden. Med infrastrukturellt stöd kan innefattas bidrag med finansiering till att utveckla forskarnätverk, inköp och upprätthållande av databaser, stöd till utbildningssatsningar samt finansiering av olika former av forskarkonferenser och så vidare.

Ansökan

Ansökan om medel för infrastrukturellt stöd kan göras löpande under året. En ansökan framkommer i dialog med Handelsrådet och slutgiltig ansökan skickas via e-post till Andreas Hedlund, Handelsrådets expert för forskning och utveckling.

Innehåll i en ansökan om infrastrukturellt stöd:

 • Projekttitel
 • Beskrivning av projektets syfte och förväntade effekter
 • Projektplan innefattande aktivitetsplan, tidsplan, projektbudget, etc. (Om möjligt även en plan för hur det infrastrukturella stödet kommer företag, anställda, myndigheter och andra intressenter till godo).
 • Information om vilka kompetenser (inklusive eventuella samarbetspartner) som kommer att användas i projektet
 • Referenser

För mer information

 • FoU-expert

  Andreas Hedlund

  010-471 85 46

  andreas.hedlund@handelsradet.se

 • FoU kommunikatör/administratör

  Nona Rakic

  010-471 85 48

  nona.rakic@handelsradet.se