Start » Forskning och utveckling » Sök anslag » Infrastrukturellt stöd

Maila sidan

Ditt namn (obligatorisk)

Din epost (obligatorisk)

Vart ska det mailas? (obligatorisk)

Ämne

Ditt meddelande

Infrastrukturellt stöd

För att stärka och utveckla handelsforskningen finansierar Handelsrådet utöver vanliga forskningsprojekt också olika former av infrastrukturella forskningssatsningar. De personer som kan söka medel för infrastrukturella forskningssatsningar är primärt disputerade forskare.

Vad är en infrastrukturell forskningssatsning?

Som ett led i att utveckla den svenska handelsforskningen och utbytet mellan akademin och näringen kan Handelsrådet bidra med finansiering till olika former av satsningar som är till nytta för den infrastrukturella forskningsuppbyggnaden. Med infrastrukturellt stöd kan innefattas bidrag med finansiering till att utveckla forskarnätverk, inköp och upprätthållande av databaser, stöd till utbildningssatsningar samt finansiering av olika former av forskarkonferenser och så vidare.

Ansökan om medel för infrastrukturellt stöd kan göras löpande under året. En ansökan framkommer oftast i dialog med Handelsrådet och slutgiltig ansökan skickas via e-post till Lena Strålsjö, Handelsrådets expert för forskning och utveckling.

Innehåll i en ansökan om infrastrukturellt stöd:

  • Projekttitel
  • Beskrivning av projektets syfte och förväntade effekter
  • Projektplan innefattande aktivitetsplan, tidsplan, projektbudget, etc. (Om möjligt även en plan för hur det infrastrukturella stödet kommer företag, anställda, myndigheter och andra intressenter till godo).
  • Information om vilka kompetenser (inklusive eventuella samarbetspartner) som kommer att användas i projektet
  • Referenser

För ytterligare information:

Kontakta Lena Strålsjö, FoU-expert: lena.stralsjo@handelsradet.se eller 010-471 85 99

Prenumerera på nyhetsbrev