Forskning relevant för handelsnäringen 2019

Nya miljoner till handelsforskning.
13 miljoner kronor till branschnära forskning inom handeln. Det är resultatet när sju nya forskningsprojekt får forskningsanslag från Handelsrådet.

-Anslaget betyder mycket för vår forskargrupp och vi ser det definitivt som en fjäder i hatten, säger Daniel Hellström som tillsammans med Pernilla Derwik, Lunds universitet, har tilldelats medel för forskning kring kompetensutveckling och informellt lärande på jobbet.

Projektet pågår under två år med start 2020. I första fasen djupintervjuas erfarna lagermedarbete, butikschefer och inköpare kring hur de själva lär sig på jobbet. Samarbetsföretag är Ica, Ikea, Nowaste Logistics och Oriflame Cosmetics.

– Att få pengar från Handelsrådet blir lite som ett kvitto på att forskningen är relevant och med hög kvalitet, säger Daniel Hellström.

Projektet ska efter två år mynna ut i strategier för hur ett företag kan stödja informellt lärande på arbetsplatsen.

 

Handelsrådet är Nordens största privata finansiär av handelsrelaterad forskning.

Handelsrådets verksamhet bekostas av parterna på arbetsmarknaden. Att finansiera forskning för att långsiktigt stärka och utveckla handelsnäringen har hög prioritet.

– Vi jobbar aktivt för att öka utbytet av ny kunskap och interaktionen mellan akademi och praktik, säger Lena Strålsjö, FoU-expert på Handelsrådet.

 

Nu får sju forskningsprojekt dela på sammanlagt 13 miljoner kronor. De beviljade projekten spänner över flera områden relevanta för handelsnäringen: logistiksystem, framgångsrik kompetensutveckling, nya butiksformat, säkra handelsområden, e-handelns företagsdynamik, digitala hybridsystem och sjukfrånvaro bland tjänstemän.

 

– Handelsrådets roll som forskningsfinansiär är viktig. Den underlättar för oss handelsforskare att kunna ägna oss åt det vi brinner för, säger Oana Mihaescu, Handelns Forskningsinstitut, som är en av dem som tilldelats forskningsmedel.

– Handelsrådet har också förstått att framtidens forskning måste vara tvärvetenskaplig, man kan inte bara se på ett ämne i taget utan måste se hur det ämnet passar ihop med allt annat.

Oana Mihaescu lyfter också fram Handelsrådets korta handläggningstider:

– Tre-stegs-modellen gör att forskaren inte behöver vänta i flera månader på besked.

Steg 1 är en idéskiss, steg 2 fullständig ansökan och sist en intervju, vilket ger forskarna feed-back och beslut efter vägen.

Oana Mihaescus forskningsprojekt handlar om BID, Business improvement districts. En från början kanadensisk modell för hur exempelvis handlare och fastighetsägare tillsammans samverkar för att höja en stads attraktivitet och säkerhet. Den svenska BID-modellen bygger på samverkan mer än på tvingande bestämmelser, något som gör den dynamiskt intressant.

Projektet pågår i 2020-2021 och de första resultaten kan väntas i början på 2021.

 

De sju projekt som i år (2019) beviljats medel av Handelsrådet är resultatet av en utlysning där högsta prioritet har varit relevansen för handelsnäringen och reellt samarbete mellan olika aktörer.

Paletten av projekt visar på nya infallsvinklar.

– Det leder till att handelsforskningen breddas och blir alltmer tvärvetenskaplig, säger Lena Strålsjö och fortsätter:

– Det har varit hård konkurrens och vi är nöjda med att vi får fram starka forskningsprojekt inom samtliga fyra prioriterade områden: branschglidning, innovation, säkerhet och informellt lärande.

Beviljade projekt

Projektets namn
Projektledare
Status