Vilka faktorer påverkar handelstjänstemännens sjukfrånvaro?

Kristin Farrants, Karolinska Institutet, har fått anslag från Handelsrådet för projektet ”Sjukfrånvaro bland tjänstemän inom handeln: prospektiva kohortstudier”.

Det är ett brett upplagt grundforskningsprojekt, där samtliga runt 144 000 tjänstemän som arbetade inom handeln år 2012 följs över tid. Studien omfattar alla som försäkras genom Alecta exempelvis administrativ personal, butikschefer och specialistsäljare.

– Vi följer alla, både de som är kvar inom handeln och de som bytt yrke och näringsgren, säger Kristin Farrants.
Handeln är ett genomgångsyrke. Många arbetar några år för att sedan studera eller byta yrke. Därför är forskarna intresserade av att se hur sjukfrånvaron utvecklats på sikt också hos dem som slutat i handeln.
– Vi tittar bland annat på krav och kontroll i jobbet och försöker ringa in vilken kombination av dessa faktorer som har samband med hög respektive låg risk för omedelbar och framtida sjukfrånvaro, säger Kristin Farrants.

Hon förklarar att det gjorts en del studier som visar att kombinationen låg kontroll och höga krav kan vara ohälsosam, men generella studier har inte så stor relevans för just svenska handelstjänstemän. Dessutom finns det ytterst lite kunskap om sambandet mellan detta och sjukfrånvaro.

– Vi söker kunskap om hur kombinationer av krav och kontroll ser ut inom yrken i svensk handel och om detta har samband med sjukfrånvaro.

I stället för att basera studierna på självskattade svar i enkäter kommer forskarna att använda en så kallad jobbexponeringsmatris, sammanställd av uppskattningar från omkring 50 000 yrkesverksamma personer. Det ger en mer objektiv bild av krav och kontroll inom olika yrken. Sociodemografiska faktorer kommer också att vägas in.

– Syftet med studien är att generera kunskap om sjukfrånvaro inom gruppen. Vi hoppas också att sådan kunskap ska kunna användas som underlag till interventioner som faktiskt ökar arbetsförmågan och inte bara förbättrar symtombilden, säger hon.
Det kan exempelvis handla om att göra verksamma förbättringar på arbetsplatsen.

Projekttitel

Sjukfrånvaro bland tjänstemän inom handeln: prospektiva kohortstudier.

Utlysning

Forskning relevant för handelsnäringen 2019

Projektledare

Kristin Farrants

Avdelningen för försäkringsmedicin, Karolinska Institutet

Övriga projektdeltagare

Kristina Alexanderson

Karolinska Institutet

Samarbetspartners

Bred referensgrupp med representanter från fack och arbetsgivarorganisationer som företräder hela branschen

Beviljat anslag

1 793 850 kronor

Tidsplan

Oktober 2019-september 2021

Syftet med projektet är att få fördjupad kunskap om sjukfrånvaro utifrån sjukskrivning och sjuk- och aktivitetsersättning (SA) bland handelsanställda tjänstemän.