Strategi och utveckling

”Utveckla handelsnäringen med hjälp av forskning samt öka kunskapsöverföring och interaktion mellan akademi och praktik för att stärka företag och medarbetare inom handeln samt samhället i stort.” Under 2016 lanserades ”Initiativ för att stärka handeln – en strategisk forskningsagenda” där man med avstamp i visionen ovan lyft fram fem nödvändiga initiativ för att nå dit.

Handelsrådet jobbar aktivt för att få branschen intresserad av forsknings- och utvecklingsfrågor och för att öka förståelsen för att ny kunskap är en viktig faktor för att branschen ska växa.

I framtiden vill Handelsrådet finansiera forskningsprojekt där akademin samverkar med branschen, inte endast studerar branschen.

Beviljade projekt

Projektets namn
Projektledare
Status