Kartläggning av handelsforskning 2015–2019

Följande kartläggningen är en uppföljning av kartläggningen av handelsforskningen i Sverige under perioden 2010–2014, som genomfördes av Handelsrådet (tidigare Handelns Utvecklingsråd). Resultatet blev ett viktigt fundament för vidareutveckling av forskning och finansiering inom handeln.

Syftet med kartläggningen är att lyfta fram vilken forskning som görs, var och vilka som utför den samt vilken externfinansiering som kommer handelsforskningen till del, men också vilka som är de vanligaste forskningsområdena.

Totalt har drygt 370 miljoner kronor satsats på handelsforskning under den studerade femårsperioden, till skillnad från tidigare period då ca 300 miljoner kronor satsades på handelsforskning. Jämfört med tidigare period har det därför satsats ca 70 miljoner mer på handelsforskning.

Handelsforskningen är relativt koncentrerad till sex centrumutbildningar. Drygt hälften av forskningsprojekten utförs via dessa:

  • Center for Retailing vid Handelshögskolan i Stockholm
  • Centre for Retailing vid Handelshögskolan vid Göteborgs universitet
  • Centrum för handelsforskning vid Lunds universitet
  • Handelns Forskningsinstitut
  • Swedish Institute for Innovative Retailing vid Högskolan i Borås
  • HUI Research AB

En begränsad andel av de större statliga forskningsaktörernas (Formas, Forte, Vetenskapsrådet och Vinnova) totala forskningsmedel går till handelsforskning. Av totalt cirka 60 miljarder kronor går cirka 200 miljoner till handelsforskning – det vill säga runt 0,34 procent. De privata finansiärerna har bidragit med drygt 170 miljoner kronor. Av dem är Handelsrådet den största och står för ca 30 procent av medlen till den handelsrelaterade forskningen.

 

Här kan du läsa kartläggningen av handelsforskning 2010–2014.

Projekttitel

Kartläggning av handelsforskning 2015–2019

Utlysning

Strategi och utveckling

Projektdeltagare

Övriga projektdeltagare

Eva Fohlstedt

Eva Fohlstedt Kommunikation AB

Totalt har drygt 370 miljoner kronor satsats på handelsforskning under den studerade femårsperioden.