Kartläggning av handelsforskning 2010–2014

Kartläggningen visar att handelsforskningen har en stor tillväxt- och utvecklingspotential. Det finns idag mycket intressant och bra forskning, men det finns utrymme för både breddning, fördjupning och vässning.

Rapport

Kartläggning av handelsforskning i Sverige 2010–2014

Handelns Utvecklingsråd (2015).

Sverige satsar – med relativa mått mätt – stora medel på forskning- och utveckling (FoU); endast tre andra länder inom OECD satsar en större andel av sin BNP på FoU än Sverige. En stor del av dessa medel går till forskning och utveckling inom medicin, teknik och naturvetenskap. Det bedrivs även forskning som är relevant för handeln, idag främst inom de ekonomiska vetenskaperna och andra samhällsvetenskapliga områden.

I denna kartläggning lyfter vi fram vilken forskning som görs, var och vilka som utför den samt vilken externfinansiering som kommer handelsforskningen till del. Vi visar även på vilka de vanligaste forskningsområdena är.

Totalt har drygt 300 miljoner satsats på handelsforskning under den studerade femårsperioden. Några av de viktiga slutsatserna om handelsforskningen i Sverige 2010–2014 är:

 • Handelsforskningen och -forskarna är relativt koncentrerade till fem centrumbildningar:
  • Center for Retailing (CFR), Handelshögskolan i Stockholm.
  • Centre for Retailing (CFR), Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.
  • Centrum för handelsforskning (CFH), Lunds universitet.
  • HUI Research.
  • Swedish Institute for Innovative Retailing (SIIR), Högskolan i Borås.
 • En begränsad andel av de statliga/offentliga forskningsmedlen går till handelsforskning:
  Av totalt 50 miljarder offentliga/statliga forskningsmedel går cirka 200 miljoner till handelsforskning – det vill säga runt 0,4 procent.
 • Handelns Utvecklingsråd finansierar en stor del av handelsforskningen i Sverige:
  Runt 30 procent av forskningsmedlen kommer från Handelns Utvecklingsråd.
 • Det forskas mycket på vissa områden medan andra inte studeras i så hög grad. Forskning som berör marknadsfrågor, geografi och framtid ur ett lite större perspektiv samt hållbarhetsrelaterad forskning är vanliga områden inom handelsforskningen i Sverige medan arbetslivsforskning lever en mer undanskymd tillvaro.

Rapport

Kartläggning av handelsforskning i Sverige 2010–2014

Handelns Utvecklingsråd (2015).

Projekttitel

Kartläggning av handelsforskning i Sverige 2010–2014

Utlysning

Strategi och utveckling

Övriga projektdeltagare

Eva Fohlstedt

Eva Fohlstedt Kommunikation AB

Andreas Hedlund

FoU-Expert, Handelsrådet

Totalt har drygt 300 miljoner satsats på handelsforskning under den studerade femårsperioden.