Handeln som tillväxtmotor: Vilka regionala spridningseffekter har en ökad handel?

Handeln är en expansiv bransch som sysselsätter många personer, men i näringspolitiska sammanhang satsas det sällan på handel utan det är oftast tillverkningsindustrin som får stöd och hjälp.

Rapportsammanfattning

Handeln som tillväxtmotor- sammanfattning

Handelsrådet. Nr 2018:2.

– Vi vill undersöka huruvida handeln har positiva spridningseffekter som kan motivera satsningar på branschen, säger Niklas Rudholm, professor, HUI Research.

Tidigare studier ger stöd till att det finns positiva överspillningseffekter när det gäller handel. Forskargruppen förfogar dock över unik data som möjliggör beräkningar som inte har gjorts i Sverige.

Dessa positiva spridningseffekter innebär att företag som samlas på en plats ger fler fördelar än enbart summan av dem själva. Samlokaliseringen av företag handlar bland annat om effektivt utnyttjande av infrastruktur, kunskapsspridning mellan företag och matchning av arbetskraft.

– För det mesta har man fokuserat på utbudsfaktorer, men på senare år har man även tittat på efterfrågeperspektivet, berättar Niklas. Samlokalisering är också positivt för konsumenterna då de exempelvis kan spara in restid.

För handlarnas del kan fördelarna handla om att få nytta av andra företags marknadsföring och goda rykte. En stark konkurrens skulle kunna tala emot samlokalisering, men senare års etableringar av handelsplatser och stadsgallerior visar att fördelarna överväger.

– Om vi kan påvisa att handeln är en stark drivkraft när det gäller tillväxt skulle det kunna motivera att även handeln kan få näringspolitiskt stöd, till exempel i form av infrastrukturinvesteringar i samband med handelsetableringar, avslutar Niklas.

Rapportsammanfattning

Handeln som tillväxtmotor- sammanfattning

Handelsrådet. Nr 2018:2.

Projekttitel

Handeln som tillväxtmotor: Vilka regionala spridningseffekter har en ökad handel?

Utlysning

Handelns betydelse, roll och funktion i samhället + öppen kategori 2015

Projektledare

Niklas Rudholm,

HUI Research

Övriga projektdeltagare

Kenneth Carling

professor, Högskolan Dalarna

Johan Håkansson

docent, HUI Research och Högskolan Dalarna

Gunnar Isacsson

docent, Statens Väg- och Transportforskningsinstitut

Oana Mihaescu

fil. dr, HUI Research

Syftet med projektet är att undersöka i vilken utsträckning handelsetableringar har positiva effekter på en regions tillväxt.

”I näringspolitiska sammanhang satsas det sällan på handel utan det är oftast tillverkningsindustrin som får stöd och hjälp.”