Hållbara lösningar för handeln

Denna rapport som författats av tankesmedjan Global Utmaning baserat på fyra rundabordssamtal som ordnats tillsammans med Svensk Handel handlar om vilka aktörer som tillsammans behöver samverka för att få till en hållbar konsumtion.

Fristående rapport

Framtidens hållbara konsumtion

Skånberg, Kristian (2015) Global Utmaning

Fokuserar man på vad politiken kan göra, branschorganisationer som Svensk Handel kan göra, och vad företagen själva kan göra hamnar man i denna punktlista (som finns i ett längre format längre bak i rapporten):

Politikerna bör på ett övergripande plan sätta upp hållbarhetsmål som sträcker sig över lång tid, men som också konkretiseras i delmål vid olika kontrollstationer, med föreslagen politik för att nå målen. Det kan handla om att stifta lagar men också att ge myndigheter i uppgift att samarbeta med de hållbarhetsmärkningar och standarder som finns på marknaden.

Det kommer också att krävas en politik för att göra företagens produkter mer hållbara, och det kan handla om ekonomiska styrmedel för att premiera snåla, effektiva och miljövänliga produktionsmetoder, men också avfallsminimering. Det kommer att behövas riktade FoU-anslag och stöd till teknikutveckling, t ex genom upphandling. Regelverk och lagstiftning behöver ses över för att underlätta för uthyrning, abonnemang, uppgradering, ökad återanvändning av produkter, och andra nya mer cirkulära affärsmodeller. Inte minst gäller detta reparation av produkter – t ex genom ett reparationsavdrag eller andra varianter av skattelättnader. Slutligen måste politiken investera i infrastruktur för att möjliggöra ett miljövänligare energi- och transportsystem för både producenters varukedjeflöden och konsumenterna i deras vardagsliv. Det kan gälla ökade satsningar på järnväg, kollektivtrafik, samhällsplanering och knutpunkter för smartare samlastningstjänster.

Svensk Handel och andra branschorganisationer kan underlätta samhällets omställning till en mer hållbar konsumtion genom att informera och mobilisera medlemsföretag för att inspirera till framtagandet av nya affärsmodeller som gör konsumtionen mer hållbar. Det kan handla om att förklara handelns bidrag till hållbar konsumtion, visa på och uppmuntra frivilliga initiativ som redan pågår samt att underlätta företagens samverkan kring gemensamma standarder för hållbarhet inom handeln – t ex framtagande av gemensamma listor, etiska koder och miljöbedömningsverktyg.

(texten är hämtad ur rapportens sammanfattning)

Fristående rapport

Framtidens hållbara konsumtion

Skånberg, Kristian (2015) Global Utmaning

Projekttitel

Hållbara lösningar för handeln

Utlysning

Övriga projekt före 2017

Projektledare

Hanna Begler,

Global Utmaning

Denna rapport bygger på rundabordssamtal om vilka aktörer som behöver samverka för att få till en hållbar konsumtion.

Nyckelord: hållbarhet, konsumtion, cirkulär ekonomi, rundabordssamtal, regleringar