tisdag 28 juni 2022

Mångmiljonsatsning på svensk handelsforskning

I år fördelar Handelsrådet 13,8 miljoner kronor på sju forskningsprojekt inom ramen för agendan ”Forskning relevant för handeln”.
Forskarteamen ska i nära samarbete med näringslivet bidra till att höja kompetensen inom handelsbranschen och till handelns attraktivitet som bransch.

Projekten är resultat av 2022 års utlysning som var öppen 25 november-14 januari och skedde i tre steg. Planen är att de sju nya forskningsprojekten ska ha gått i mål om två år.
– De forskningssatsningar som beviljas medel i årets utlysning visar på många intressanta forskningsområden av intresse för handeln. Vi ser därför med stor tillförsikt fram mot att följa forskningsprojekten under de kommande två åren, säger Handelsrådets forskningsexpert Andreas Hedlund och fortsätter:
– Det är också mycket roligt att det är en stor spridning nationellt på vilka lärosäten som erhållit forskningsmedel.

Christian Fuentes, professor vid Lunds universitet fr.o.m. augusti, har tillsammans med sin forskargrupp fått pengar från Handelsrådet för att undersöka vad e-handelschefer gör på jobbet.
– Idag finns det få studier om detta. Och vi hoppas kunna bidra med kunskap för en djupare förståelse för e-handelschefers strategiska arbete och deras roll inom organisationen. I förlängningen kan det komma handelsföretagen till nytta, bland annat vid rekrytering.

Karina Töndevold Liljedal, forskare på Handelshögskolan i Stockholm, har fått forskningspengar för att studera digitala kundmöten i fysiska butiker.
–Digitala kundmöten, som till exempel videosamtal med en butiksmedarbetare eller ”live video shopping”, utvecklas i snabb takt. Anslaget ger oss forskare en möjlighet att vara med mitt i det här förloppet, fånga upp all den kunskap som finns ute hos handlarna och vidareutveckla den genom att gå på djupet.

Dessa forskningsprojekt har beviljats medel av Handelsrådet:

• Christian Fuentes, Högskolan i Borås
”E-commerce managers: understanding the formation of a new market actor”
• Tomas Mullern, Internationella Handelshögskolan i Jönköping
”The role of artificial intelligence in consumer’s sustainable choices-a study of digital retailing.”
• Karina Töndevold Liljedal, Handelshögskolan i Stockholm
”Digitala kundmöten i fysiska butiker – kan videomöten och videomaterial öka försäljning och nöjdhet?”
• Lars Witell, Linköpings Universitet
”Kundupplevelse i förändring”
• Hanna Berg, Handelshögskolan i Stockholm
”Tekniska lösningar för att underlätta konsumenters visualisering av produkter i butiker”
• Mart Ots, Internationella Handelshögskolan i Jönköping
”Handelns ’Green Deal’ – utvecklingen av strategiska styrmedel för handelns klimatåtagande”
• Özge Öner, IFN/University of Cambridge
”Swedish Alternative Food Networks”

Bakgrund
Handelsrådets utlysning för forskningsprojekt 2022 har det övergripande temat ”Forskning relevant för handeln” och fokuserar på branschnära projekt som ska komma branschen till nytta. Forskningen ska bidra till att höja kompetensen inom handelsbranschen och bidra till att handeln är en attraktiv bransch.
Åtta prioriterade områden återfinns i agendan ”Initiativ för att stärka handeln”, (2021). Dessa är
• Teknik och kommersiella lösningar
• Arbetsmiljö och säkerhet
• Arbetsmarknad och omställning
• Samhällsbyggande och etablering
• Konsumentbeteende och kunderbjudande
• Varudistribution och logistik
• Branschglidning och nya tjänster
• Hållbarhet och etik