torsdag 17 oktober 2019

Handelns ekonomiska råd breddas

Två nya medlemmar förstärker Handelns ekonomiska råd.
Nationalekonomen Cecilia Hermansson och professor Sara Rosengren är från och med i höst nya i rådet.

– Med de nya rådsmedlemmarna breddas rådets kompetens. Det skapar goda förutsättningar för att belysa de utmaningar och möjligheter som handeln står inför i kommande rapporter, säger ordförande Erik Åsbrink, som tillsammans med professor Mats Bergman, Södertörns högskola, varit med sedan starten.

Cecilia Hermansson är nationalekonom från Handelshögskolan i Stockholm, och disputerade 2015 på KTH där hon idag forskar och undervisar inom fastighetsekonomi och finans. Åren 1996-1999 var hon ekonom i Finansdepartementet och 1999-2013 var hon ekonom i Swedbank, från 2008 som chefsekonom. Åren 2011-2018 var hon ledamot, samt från 2014 ordförande, i Industrins ekonomiska råd. 2015-2018 var Cecilia Hermansson ledamot i Finanspolitiska rådet. Sedan början av innevarande år är hon vice preses i Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA.
– Jag ser fram emot att undersöka de ekonomiska förutsättningarna för handeln, en sektor som är av stor betydelse för svensk ekonomi och som nu förändras strukturellt – en utveckling som både skapar möjligheter och utmaningar. Jag hoppas kunna bidra med mina erfarenheter från analys av global och svensk ekonomi, inklusive finans- och fastighetssektorn samt industrin.

Sara Rosengren är sedan 2017 professor vid institutionen för marknadsföring och strategi på Handelshögskolan i Stockholm. Hon är även chef för högskolans Center for Retailing. 2016 rankades hon som en av Sveriges supertalanger och visionärer av Veckans Affärer.
– Jag ser mycket fram emot arbetet i Handelns ekonomiska råd. Som företagsekonom bidrar jag med kunskap kring förändrade kundbeteenden och företags utmaningar kopplade till de stora förändringar som branschen just nu genomgår, säger Sara Rosengren.

Handelsrådet instiftade Ekonomiska rådet för tre år sedan. Sara Rosengren har sedan lång tid tillbaka täta kontakter med Handelsrådet genom sitt uppdrag som chef vid Handelshögskolans Center for Retailing.
– Handelns ekonomiska råd fyller en viktig funktion genom sitt oberoende och att de i sina rapporter lägger fokus på områden av betydelse för handeln och dess intressenter, säger Mats Johansson, tf vd Handelsrådet.

Läs pressmeddelandet som pdf här Pressmeddelande_191016

Handelns ekonomiska råd – fakta
Handelsrådet inrättade handelns ekonomiska råd 2016. Handelns ekonomiska råd har till uppgift att ta fram rapporter och lämna utlåtanden och rekommendationer.
Rådet är oberoende och är själv ansvarigt för de uttalanden och rapporter som görs inom ramen för rådets arbete. I rådets roll ingår inte att ha synpunkter på eller prognoser för lönenivåerna i handeln.
Rådet har hittills publicerat tre rapporter: Handel, stad och hållbarhet i en digital tid (2019), Konkurrens å olika villkor (2018), Handelns betydelse – då nu och i framtiden (2017). Alla dessa finns att ladda ner här.

Handelsrådet – fakta
Handelsrådets förenar parterna inom handeln för att öka kunskapen om handelns betydelse i samhället, stärka handelns konkurrenskraft och skapa goda villkor för företagens medarbetare.
Handelsrådets verksamhet fokuserar på fem verksamhetsområden, se nästa sida:
• Arbetsmiljö och säkerhet
• Forskning och utveckling
• Internationellt
• Omställning
• Yrke och kompetens
Handelsrådet är ett samarbete mellan arbetsgivarorganisationerna KFO och Svensk Handel och arbetstagarorganisationerna Akademikerförbunden, Handelsanställdas förbund och Unionen.