Validering av yrkeskompetenser inom handeln

Ett sätt att höja statusen och tydliggöra olika yrken är att definiera och strukturera vad yrket är och kräver. Inom handeln har man sedan flera år tillbaka arbetat med just detta genom att ta fram verktyg för att validera olika yrkeskompetenser i branschen.

Arbetet påbörjades redan år 2006 då Svensk Handel fick en förfrågan från Valideringsdelegationen om att utveckla en valideringsmetod för butikssäljare. Uppdraget lades på organisationen Svensk Handel Kunskap, som genomförde en förstudie och en praktisk studie under 2006-2007. Dessa resulterade i en kompetensdefinition och en valideringsmetod för yrket butikssäljare. Därefter tog Svensk Handel initiativ till att bilda ett partsgemensamt råd för kompetensfrågor i handeln, Handelns Kompetensråd. Handelns Kompetensråd är ett samarbete mellan Svensk Handel, Arbetsgivarföreningen KFO och Handelsanställdas förbund, med i rådet är också fyra företagsrepresentanter; för närvarande ÅhlénsGruppen, Axfood, Stadium och Coop.

Handelns Kompetensråd identifierade under 2008 ett utvecklingsbehov av den befintliga valideringsmetoden för butikssäljare, samt ett behov av att även ta fram definitioner och valideringsmetoder för butiksledare. Av denna anledning sökte, och fick, Svensk Handel anslag från Handelns Utvecklingsråd. I slutet av förra året avslutades detta projekt.

– Metoderna för att validera butikssäljare har gjorts mer tillgängliga genom några webblösningar, och genom att språket har förenklats. Dessutom har vi förbättrat intervjuerna, gruppövningarna och momentet ”Agerande i butik” för att ge valideringen högre reliabilitet och validitet. Ett viktigt utvecklingssteg har tagits genom att även utveckla metoder och definitioner för yrket butiksledare, säger Fredrik Voltaire, utbildnings- och forskningsansvarig på Svensk Handel och projektledare för valideringsprojektet.

Validering är ett strukturerat och metodiskt sätt att lyfta fram kompetenser hos personer oavsett hur kompetenserna har förvärvats; genom att göra en validering kan personen stärkas i sin tro på sig själv och få en skjuts i arbetslivet. Grunden är att definiera vilka kompetenser som är viktiga för ett visst yrke och tydliggöra vilka egenskaper som är önskvärda för de som ska arbeta med det. I kompetensbegreppet ingår både kunskap, förmåga/färdighet och vilja.

– Validering är ett viktigt led i att höja statusen på yrkena inom handeln, säger Gunnar Surtevall, vd på Svensk Handel Kunskap. Genom att ringa in de kompetenser som är viktiga för olika yrken inom handeln bidrar vi också till att underlätta karriärplanering och effektivisera utbildningar.

För butikssäljare har sju kompetenser identifierats bland annat; sälj-, service-, kommunikations- och samarbetskompetens (ladda ned dokumentet med alla kompetenser här). Kompetensen valideras i en process där kunskapstest, samtal, självanalys, rollspel och gruppövningar ingår.

– Idag finns det 25 bedömare och ca 300 personer har blivit validerade, berättar Gunnar Surtevall. Validering upplevs som mycket positiv genom att den bekräftar kunskaper och färdigheter och för många av de som genomgått processen och blivit godkända har det lett till jobb.

I arbetet med att ta fram en validering för butiksledare har fyra ytterligare kompetenser lagts till de sju ursprungliga, nämligen ledar-, affärs-, personalutvecklings- och problemlösningskompetens.

– Företagen i handeln efterfrågar verktyg för strukturerad kompetensutveckling, och det har i arbetet inom Handelns Kompetensråd kommit fram att behovet är störst för yrket butiksledare. Därför är vi nu mycket nöjda med att kunna erbjuda handelns företag mycket raffinerade metoder för att mäta de viktigaste kompetenserna i så pass centrala yrken som butikssäljare och -ledare. Därmed kommer vi att kunna ge företagen affärsnytta i form av effektivare och bättre rekryteringar och utbildningsinsatser, och de anställda kommer att kunna få höjd yrkesstatus och -stolthet genom att deras kompetenser blir erkända och uppskattade.

Sverige ligger långt fram i arbetet med validering av kompetens och handeln ligger i framkant i Sverige. Det pågår nu ett europeiskt samarbete för att skapa enhetliga definitioner inom EU där Svensk Handel Kunskap är med och stöttar och bidrar med det arbete som gjorts i Sverige. Svensk Handel Kunskap kommer även fortsätta med att ta fram valideringar för andra yrken inom handeln såsom inköpare, logistiker och lagerarbetare. Ett annat parallellt spår är att skapa certifieringsmetoder för de yrken som nu är validerade.

Projekttitel

Validering inom handelsektorn

Projektet har tagit fram definitioner och valideringsmetoder för butiksledare.

Utlysning

Övriga projekt före 2017

Projektledare

Fredrik Voltaire,

Svensk Handel