Rollförändringar i distributionssystem – med särskilt fokus på mellanhändernas funktion

Mellanhänderna i distributionen av varor har länge fört en undanskymd tillvaro i forskningen. I denna studie med långtgående teoretisk betydelse analyseras historien och nuläget gällande mellanhändernas situation och roll i distributionen. Slutsatserna visar att förutsättningarna för mellanhändernas värdeskapande förändrats påtagligt.

Fristående rapport

Dynamiken i handel och distribution

Gadde och Hulthén (2012). Chalmers Tekniska Högskola.

Historisk exposé

För att förstå och analysera möjliga utvecklingslinjer för mellanleden krävs en förståelse av hur nuläget har växt fram över tiden och hur mellanleden fungerar i dagsläget. Därför är en viktig del av rapporten en historisk exposé över utvecklingen av mellanledens funktioner och situation. För dessa delprojekt har sekundärdata i form av såväl forskningsbaserade studier som mera praktiskt orienterade arbeten använts. Detta datamaterial har kompletterats med systematisk datainsamling gällande fyra branscher: persondatorer, läkemedel, mobiltelefoner och byggmaterial.

Dessa branschstudier visade att två centrala kännetecken i dagens distribution är (1) en ökad mångfald med avseende på vilka typer av distributionsvägar som köpande företag kan använda sig av och (2) en ökad specialiseringsgrad hos distributionsföretagen. Den tekniska utvecklingen inom logistik och informationssystem har inneburit att företag kunnat specialisera sig på antingen materialflödet eller informationsflödet i distributionen och på det sättet kommit att komplettera, och ibland ersätta, befintliga mångsysslande mellanhänder. Slutsatsen av detta är att förutsättningarna för den ”traditionella” mellanhanden har förändrats på ett drastiskt sätt.

Den industriella nätverksansatsen

Sökandet efter en referensram för att analysera denna nya situation ledde till ”den industriella nätverksansatsen”. Denna modell belyser den industriella verkligheten ur tre olika perspektiv;

  •     de aktiviteter som utförs;
  •     de resurser som används för aktiviteterna; och
  •     de aktörer som kontrollerar resurserna och utför aktiviteterna.

Modellen har visat sig särskilt lämplig för att analysera den komplexa verklighet då företag i stor utsträckning använder varandras resurser och är involverade i aktiviteter vars koordinationsbehov sträcker sig överföretagsgränserna (exempelvis just-in-timeleveranser).

Utgångspunkten för analysen av behovet av modifierade roller är att en mellanhand, i likhet med varje aktör, måste bidra till sina affärspartners värdeskapande. Mellanhandsaktörerna kan i nätverksmodellen inta olika typer av värdeskapande roller inom ramen för de olika perspektiven. I aktivitetsstrukturen är specialisering den första. Denna kan avse antingen varuflödet eller informationsutbytet där en specialiserad aktör kan vara effektivare än en mångsysslare. Specialiserade aktiviteter behöver på något sätt samordnas för att skapa en för kunden fungerande helhet. Detta utgör förutsättningen för den andra rollen; integrering. Den tredje rollen i aktivitetsstrukturen är funktionsövertagande som exemplifieras av kundanpassad vidareförädling av olika slag där mellanhanden övertar aktiviteter från producent eller konsument. I resurs dimensionen är resurskombinering en tänkbar värdeskapande roll till följd av enskilda företags fokusering på sina specifika resurser. En andra roll identifieras som problemlösning och innebär ett totalåtagande när det gäller användarens distributionsbehov. Denna roll leder i sin tur till ett krav på differentiering eftersom varje användare gör sin egen bedömning av vad som är en värdeskapande lösning. När det gäller aktörsdimensionen kommer dessa olika roller att få konsekvenser för mellanhandens positionering i förhållande till företag och för vilka former av interaktion med dessa som är nödvändig.

Det traditionella distributionssystemet i förändring

Studien har resulterat i slutsatser och implikationer av såväl praktisk som teoretisk natur. Två centrala begrepp i distributionslitteraturen bör ifrågasättas. Det första är synen på distribution som en ”kanal” från tillverkare till användare. Denna är inte längre relevant när det i många fall är kundens användningssituation som styr utformningen av distributionslösningen och att denna tillkommer via ett nätverk av aktörer. Det andra är den etablerade bilden av en mellanhand som en förhållandevis passiv sammankopplare av producenter och användare. Resultaten visar att mellanhänder av olika slag i dag är involverade i komplexa former av värdeskapande för sina affärspartners.

Från ett nätverksteoretiskt perspektiv är den centrala slutsatsen att alla företag är mellan händer och att den sammankopplande funktionen som mellanhänder svarat för blivit alltmer central i dagens industristrukturer.

Aktörerna kopplas samman

Utgångspunkten för dessa tankar är att alla aktörer på olika sätt är involverade i sammankopplingen av skapandet av varor och tjänster med konsumtionen av desamma. Denna sammankoppling bör analyseras inte bara i aktörsdimensionen, i termer av mellan vilka detta sker, som tidigare varit fallit. Förståelsen kan väsentligt förbättras om man också studerar vad som sammankopplas (i aktivitetsstrukturen) och hur denna sammankoppling åstadkoms (i resursstrukturen).

Tidigare skarpa gränser mellan företag som kunde klassificeras som tillverkare, grossister, detaljister och så vidare har luckrats upp.

I det övergripande perspektiv där distributionsfrågorna sätts in i sitt större sammanhang i den industriella verkligheten behövs mera forskning om formerna för, och konsekvenserna av, olika principer för sammankoppling i aktivitets-, resurs- och aktörsstrukturerna. Ökad kunskap och förståelse för vad som kännetecknar denna sammankoppling i de tre dimensionerna kommer i sin tur att förbättra möjligheterna att utveckla potentiella roller för mellanhändernas praktiska värdeskapande.

Kort om studien

I forskningsprojektet ”Rollförändringar i distributionssystem – med särskilt fokus på mellanhändernas funktion” som finansierats av Handelns Utvecklingsråd har forskare vid Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg studerat hur kopplingen mellan produktion och konsumtion har förändrats över tiden.

Projektets syfte har varit att studera pågående förändringar i företags distributionssystem. Den tekniska utvecklingen har skapat förutsättningar för nya lösningar som leder till att tidigare väldefinierade strukturer baserade på producentled, mellanled och konsumentled är i upplösning. Dessa förändringar innebär också att de enskilda företagens roller och funktioner påverkas. I projektet har särskilt fokus riktats mot att analysera konsekvenserna av denna dynamik för mellanleden i distributionen. Ett motiv för detta är att dessa företag varit styvmoderligt behandlade i den tidigare forskningen som framförallt har fokuserat på situationen för producenter och konsumenter.


Bokkapitel

Managing Business Relationships

Ford, D., Gadde, L-E, Håkansson, H. and Snehota, I. (2011). I Intermediation among business relationships. Chichester: Wiley

Understanding the ‘new’ distribution reality through ‘old’ concepts: a renaissance for transvection and sorting

Hulthén, K. and Gadde, L-E (2010) In Ellis, N., Tadajewski, M. and Pressey. A. (eds.) Business-to-Business Marketing, Vol. II. London: Sage Publications

Akademisk artikel

Improving logistics outsourcing through increasing buyer-provider interaction

Gadde, L-E and Hulthén, K. (2009), Industrial Marketing Management. 38, 633-640.

Distribution network evolution – challenges for practice and theory

Gadde, L-E. (2010). IMP Journal. 4, 3, 160-169.

Distribution network dynamics: Evolution in the PC industry”

Hulthén, K. and Mattsson, L-G. (2010). IMP Journal. 4, 3, 170-193.

The changing role of middlemen – Strategic responses to distribution dynamics

R Olsson, LE Gadde, K Hulthén (2013). Industrial Marketing Management. 42 (7), 1131-1140.

Dynamique de réseau de distribution – implications pour les intermédiaires

Gadde, L-E (2012). Revue Management & Avenir. (51) s. 137-154.

Fristående rapport

Dynamiken i handel och distribution

Gadde och Hulthén (2012). Chalmers Tekniska Högskola.

Projekttitel

Rollförändringar i distributionssystem – med särskilt fokus på mellanhändernas funktion

Nyckelord: mellanhänder, distribution, nätverk, värdeskapande, historik, teknisk utveckling

Utlysning

Distribution, logistik och partihandel

Projektledare

Kajsa Hulthén,

Chalmers Tekniska Högskola