Rekrytering och framtida kompetenser inom detaljhandeln

Från att ha varit en genomgångsbransch, är handeln på väg mot att bli en karriärmöjlighet för allt fler. Det ställer högre krav på handelsföretagens kunskaper när det gäller rekrytering – idag är det fortfarande magkänslan som styr. De anställande cheferna saknar i stor utsträckning utbildning inom rekrytering och använder ofta ineffektiva verktyg, både när det gäller lägre och högre befattningar. Viljan att förändra rekryteringsmönstren är låg, särskilt bland dem som anser sig vara effektiva rekryterare.

Rapport

Rekryteringsstrategier inom detaljhandeln

Langhammer K. och Hellgren J. (2010). Handelns Utvecklingsråd. Nr 2010:4.

Praktiska tips vid rekrytering

Det är viktigt att den rekryterande chefen har en tydlig bild av vilka kompetenser som är viktigast för den tilltänkta tjänsten. En tydlig kompetensprofil är viktig inte bara för rekryteringen, utan även för framtida kompetensutveckling.

När man bestämt sig för att samarbeta med en rekryteringskonsult eller rekryterare från personalavdelningen, är det viktigt att se till att rekryterare och anställande chef har samma bild av vem som skall anställas. Olika bilder leder till olika bedömningar.

Planera i förväg att utvärdera rekryteringar och då inte bara vid felrekryteringar. När man lyckas med rekryteringen är det bra att veta vad som fungerade för att kunna ta med sig det till nästa rekrytering. Rekrytering, precis som ledning och försäljning med mera handlar om lärande, färdighetsträning och noggrann utvärdering.

Magkänslan kan vara förrädisk i en bedömningssituation. Ett sätt att motverka den är att sätta tydliga mål för rekryteringen, att använda flera bedömare och flera bedömningsverktyg.

Kort om studien

Rapporten Rekryteringsstrategier inom detaljhandeln bygger på intervjuer, fokusgrupper och enkätundersökningar bland rekryteringsansvariga på olika nivåer inom Bauhaus, ICA och Systembolaget. Datainsamlingen gjordes under 2008 och 2009.

Syftet har varit att undersöka vilka strategier som används vid rekrytering till detaljhandeln, och vad som påverkar de anställande chefernas upplevda/självskattade effektivitet som rekryterare.


Akademisk artikel

Individual Determinants of Behavioral Intentions: What tells us that practitioners really want to change hiring strategies?

Langhamme K., Bernhard-Oettel C. och Hellgren J. (2012). International Journal of Selection and Assessment. Volume 20, Issue 4, pages 453–463, December 2012.

Doktorsavhandling

Employee selection: Mechanisms behind practitioners’ preference for hiring practices

Langhammer K. (2013). Stockholm: Department of Psychology, Stockholm University.

Rapport

Rekryteringsstrategier inom detaljhandeln

Langhammer K. och Hellgren J. (2010). Handelns Utvecklingsråd. Nr 2010:4.

Projekttitel

Rekrytering och framtida kompetenser inom detaljhandeln

Utlysning

Handeln som arbetsplats

Projektledare

Johnny Hellgren,

Stockholms Universitet

Forskningen visar att de anställande cheferna inom handeln i stor utsträckning saknar utbildning inom rekrytering och ofta använder ineffektiva verktyg, både när det gäller lägre och högre befattningar.

Nyckelord: rekrytering, kompetens, anställa, chef, utvärdering, karriär