Publicering i vetenskapliga journaler – logistik

Detta projekt har bidragit till att tre artiklar som bygger på en tidigare genomförd studie om träindustrin och bygghandeln – “Lean Wood Engineering” på Luleå tekniska universitet – har kunnat publiceras i internationella akademiska tidskrifter.

Här nedan kan du läsa sammanfattningar av de tre publicerade artiklarna:

Characteristics of a logistics-based business model

Syftet med artikeln är att utforska vad som är karakteristiskt för en logistikbaserad affärsmodell. Med en logistikbaserad affärsmodell frångås det traditionella synsättet att strategierna ska forma de operativa strukturerna och aktiviteterna. Med en logistikbaserad affärsmodell kan även motsatsen gälla, det vill säga att logistiken, logistikplattformen, blir utgångspunkt och drivkraft för strategiska beslut och satsningar. Logistikbaserade affärsmodeller har som mål att skapa värde för såväl kunder (kundanpassade produkter och leveranser) och aktieägare (lönsamhet och tillväxt) genom innovativa logistiklösningar. Logistiken blir i dessa affärsmodeller en del av kärnverksamheten och är en central del i företagsstrategin. Att få logistiken, den operativa strategin, att fungera i samspel med företagsstrategin blir därmed mycket viktigare än att optimera enskilda logistikprocesser.

Karakteristiskt för en sådan affärsmodell är att hela försörjningskedjan analyseras för att uppnå kostnads- och servicefördelar på marknaden. Hybridstrategier, som kombinerar de operativa strategierna Lean och Agile för att kunna vara flexibel mot marknaden och samtidigt kostnadseffektiv. En förutsättning för detta är att logistikoperationer i hög grad är standardiserade. Design av logistiken, liksom dess planering, styrning och ledningen behöver vara centraliserad inom ramen för en gemensam logistikplattform. Artikeln är ett stöd för företag som är beroende av effektiv logistik för sin konkurrenskraft.

Vertical integration in supply chains: driving forces and consequences for a manufacturer’s downstream integration

Som företagsstrategi relaterar vertikal integration till organisatoriska frågor och till strategisk supply chain management (SCM). Nedströms integration handlar om huruvida distributionskanalen, dvs handels- och återförsäljarledet, ska integreras med den ofta centraliserade och konsoliderade tillverkningen i företaget. Traditionellt beskrivs vertikal integration i teoretiska termer ofta utifrån transaktionskostnadsteorin, med fokus på att skapa en struktur som
bidrar till lägre kostnader. Idag förefaller drivkrafterna för vertikal integration i kedjan tillverkare – distributör – återförsäljare vara annorlunda, vilket artikeln syftar till att undersöka. Artikeln baseras på en fallstudie hos ett svenskt internationellt skogsföretag och deras vertikala integration av en grossist- och distributionsverksamhet i England, för att kunna bli en direktleverantör till den viktiga gör-det-själv marknaden (GDS) och marknaden för proffsbyggare.

Studien visar att de viktigaste drivkrafterna var de kundkrav som de stora kedjeföretagen ställer vilket används som grund för att stärka sin position i försörjningskedjan (Supply Chain). Genom vertikal integration nedströms i försörjningskedjan gavs nya möjligheter att skapa integrerade leveranslösningar med kedjeföretagen och på så sätt bli en strategisk partner till sina kunder.

Classification and retail positioning into strategic groups: thecase of DIY retailers and builders’ merchants in Sweden

För att bättre kunna förstå vilken potential som olika typer av handelsföretag har, behöver man undersöka deras position på marknaden, eftersom marknadspositioneringen är kritisk för handelsföretags konkurrenskraft och prestation visavi andra företag. Artikeln syftar till att utveckla en klassificering om marknadspositionering utifrån svensk byggmaterialdistributörer. Utifrån 23 intervjuer inom GDS (Gör-Det-Själv) och proffsmarknaden har tre grupper (klasser) identifierats; (1) GDS med servicefokus, (2) GDS med kostnadsfokus och (2) servicefokuserad proffshandel.

Studien visar att det övergripande målet för samtliga aktörer är att kunna erbjuda konkurrenskraftiga priser, trots distinkta skillnader mellan låg-prisstrategi och hög-servicestrategi. Det beror på att lojaliteten till varumärken är låg och konkurrensen om befintliga marknadsandelar är hög. Därför har vissa företag prisgaranti, som garanterar pengar tillbaka om kunden kan hitta samma produkt billigare hos en konkurrent.


Akademisk artikel

Characteristics of a logistics-based business model.

Sandberg, E., M. Abrahamsson, and T. Kihlén (2011). Journal of Marketing Channels. Vol. 18 No 1, pp. 1-23.

Vertical integration in supply chains: driving forces and consequences for a manufacturer’s downstream integration

Guan W. and Rehme J (2012). Supply Chain Management: An International Journal. Vol. 17, No. 2, pp. 187–201.

Classification and retail positioning into strategic groups: the case of DIY retailers and builders’ merchants in Sweden

Guan W, Rehme J., Nord T., (2012), International Journal of Retail and Distribution Management. Vol. 40 Iss: 8, pp.570 – 591

Projekttitel

Publicering i vetenskapliga journaler

Detta projekt har bidragit till att tre artiklar som bygger på en tidigare genomförd studie om träindustrin och bygghandeln har kunnat publiceras i internationella akademiska tidskrifter.

Nyckelord: logistik, leverans, försörjningskedja, bygghandel

Utlysning

Spridning av handelsforskning

Projektledare

Mats Abrahamsson,

Linköpings universitet