Publicering av vetenskapliga artiklar – Handelns frontpersoner

De butiksanställda har varit i fokus i ett forskningsprojekt som genomförts på Lunds universitet. I projektet som har undersökt handelns frontpersoners situation ur olika synvinklar finns ytterligare intressanta resultat att sprida vidare.

– Vår forskning handlar om de butiksanställdas situation och resultat presenteras bland annat i Handels Utvecklingsråds rapport ”Besvärliga kundbeteenden”, berättar projektledaren Ann-Mari Sellerberg, professor vid Lunds universitet.

Nu vill Ann-Mari gå vidare och skriva om fler intressanta teman från studien för publicering i vetenskapliga tidskrifter.

– Vi har mycket spännande material, säger Ann-Mari. Bland annat kommer vi att skriva mer om kundmötet, något som en majoritet av de butiksanställda tyckte var det viktigaste och mest positiva med sitt arbete. Vi har tittat närmare på kundmötet som är centralt för både företaget, då ett trevligt kundbemötande säljer mer, och för den anställda, eftersom ett givande kundmöte ger mening till arbetet och förnyad arbetsmotivation.

Enligt Ann-Mari finns det dock idag en risk att kundmötet blir alltför detaljstyrt och att det på så sätt förlorar den positiva mening det har för den anställda. Vidare handlar materialet om olika typer av kundrelationer och hur den anställda anpassar sig i olika situationer, något som också påverkas av hur detaljstyrt arbetet är.

Slutligen tas de föreställningar som påverkar hur olika typer av butiker hanterar innovationer som kommer från butiksgolvet. Vilka innovationer som kommer fram beror till stor del på hur arbetet i butikerna styrs. Sammantaget kan spridningen av denna kunskap i vetenskapliga tidskrifter stärka ett i nuläget eftersatt forskningsområde och skapa mer kunskap om villkoren för de som arbetar på butiksgolvet.

Projekttitel

Publicering av vetenskapliga artiklar - Handelns frontpersoner

Syftet med projektet är att sprida kunskap om handelns frontpersoner genom att skriva tre akademiska artiklar på temat till internationella vetenskapliga tidskrifter.

Nyckelord: butiksanställda, kundmöte, styrning, kundrelationer, innovationer, arbetsmiljö

Utlysning

Spridning av handelsforskning

Projektledare

Ann-Mari Sellerberg,

Lunds universitet