Private-Public Partnership – Svensk dagligvaruhandel och intresseorganisationer

Intresseorganisationer och dagligvaruhandlare kan samarbeta i så kallade Public-Private Partnerships för att dra nytta av de båda aktörernas kunskap. På så sätt kan ansvarstagandet utökas, men de olika strukturerna i företagen respektive intresseorganisationerna kan också leda till problem.

Studien av ansvarstagande inom svensk livsmedelshandel har bland annat handlat om miljöarbete, miljömärkning, krav från dagligvaruhandeln, konsumenthälsa och interna uppförandekoder.  Valda teoretiska utgångspunkter bygger på företagsekonomiska hållbarhetsperspektiv i vilket värde skapas för både företag och samhälle. Denna ”win-win”-situation är förenad med långvariga tillitsfulla relationer som i sin tur utpekas som en förutsättning  för hållbar utveckling.

Empiriska studier av partnerskap (PPP) inom svensk livsmedelsindustri  visar insikt om värde av en utökad definition av ansvar. Partnerskapen innebär tillgång till resurser, för båda parter, som ingen av dem annars har tillgång till. Förutsättningarna för att dessa skall bära frukt är många – och de är bland annat relaterade till en gemensam agenda (för frågan i fokus), skapad tillit och förväntningar på resultat för båda parter i samarbetet. Dessa partnerskap skapar dock en del förvirring, då rollerna mellan företag och intresseorganisationer blir diffusa.


Akademisk artikel

Private-Public Partnerships: Corporate responsibility strategy in food retail
Rotter, J., Özbek, N. and Mark-Herbert, C. (2012). International Journal of Business Excellence. Vol. 5, No. 1/2, 5-20.

Projekttitel

Private-Public Partnership - Svensk dagligvaruhandel och intresseorganisationer

Det finns mycket att vinna på så kallade Public-Private Partnerships, samarbeten mellan intresseorganisationer och företag, där aktörerna kan dra nytta av varandras erfarenheter och stärka sitt ansvarstagande kring miljö och sociala frågor.

Nyckelord: samarbete, dagligvaruhandel, intresseorganisationer, Private-Public Partnership, ansvarsfrågor, CSR

Utlysning

Spridning av handelsforskning

Projektledare

Cecilia Mark-Herbert,

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU)