Medarbetardriven innovation inom dagligvaruhandeln

Boken "Medarbetardriven innovation inom dagligvaruhandeln" återger erfarenheter av en innovations­grupp i en större dagligvarubutik. Gruppen bestod av butiksche­fen, sju anställda och en handledare, och tillämpade en särskild arbetsmodell under två års tid. Författaren beskriver butiken och dess sammanhang, gruppens sammansättning, arbetsmodellen, vilka innovationer som gjordes och deltagarnas erfarenheter.

Bok

Medarbetardriven innovation inom dagligvaruhandeln

Leppänen, Vesa (2015). Bokbox Förlag.

Butiken ingår i en större kedja och är föremål för en omfattan­de styrning av bland annat sortiment, marknadsföring och eko­nomi. En av flera styrmetoder består av regelbundna kontroller i butiken, till exempel av påfyllnadsgrad och varors färskhet, vilket begränsar de anställdas handlingsutrymme. Innovationerna kom därför att handla om sådant som de hade möjlighet att påverka, i synnerhet att utveckla butikens estetiska utformning och den lokala arbetsorganisationen.

Deltagarna inhämtade kunskaper och inspiration på flera olika sätt, främst genom samtal med kunder, observationer av kunder­nas beteenden och reflektioner om egna erfarenheter av att vara kund. Deltagarna ansåg att gruppen skapade ett utrymme för reflektion som inte tidigare funnits i butiken och att gruppens arbete präglades av en tillåtande atmosfär, pratighet och, inte minst, entusiasm och humor.

Förutom en detaljerad redovisning av innovationsgruppens arbete, resultat och erfarenheter, diskuteras i boken även hur den använda metoden kan utvecklas för att öka organisationers inno­vationsförmåga.

(texten är hämtad från bokens baksida)

Bok

Medarbetardriven innovation inom dagligvaruhandeln

Leppänen, Vesa (2015). Bokbox Förlag.

Projekttitel

Medarbetardriven innovation inom dagligvaruhandeln

Utlysning

Övriga projekt före 2017

Projektledare

Vesa Leppänen,

Lunds universitet

Boken återger erfarenheter av en innovations­grupp i en större dagligvarubutik.