Logistikutveckling genom mätsamverkan i handelns försörjningskedjor

Logistik är allt viktigare för handelsföretags konkurrenskraft. Ett sätt att säkerställa logistikutveckling i handelns försörjningskedjor är att fokusera på hur man mäter och förbättrar sina gemensamma logistikprestationer, såsom ledtid och servicegrad.

Metoden har varit fallstudier av fem fall i olika branscher. Studien har haft tre frågeställningar:

  • Hur arbetar man med logistikmätningar i handelns försörjningskedjor i Sverige? Detaljerade beskrivningar av detta ges från t ex dagligvaru-, hemtextil- och sportbranscherna. Stora skillnader mellan de undersökta företagen har konstaterats i studien. Det finns också stora skillnader i vilken grad företagen samverkar med varandra. Förslag till utveckling av varje studerat fall ges.
  • Vilka goda lösningar för samverkan kring logistikmätningar har man hittat? Exempel är härledd mätlogik i hela försörjningskedjan, branschstandard för mätning, gemensamma mål och gemensamt arbetssätt. Detta kan andra handelsföretag inspireras av.
  • Vilka hinder och utmaningar har man stött på? Ett stort antal hinder har påträffats, exempelvis brist på tillit, brist på kunskap, svårigheter att samverka med category-management-funktionen samt bristande IT-stöd för datafångst och rapportering. Kunskap om och förståelse för hinder bör vara en viktig del av att arbeta med prestationsmätningar som ska leda till logistikutveckling.

Det är angeläget att dessa resultat sprids till branschen för att bidra till kunskapsutvecklingen i handelsnäringen. Åtta olika förslag till fortsatta studier presenteras avslutningsvis.

(texten är hämtad ur rapporten)


Akademisk artikel

Performance management process integration in retail supply chains

Helena Forslund (2015). International Journal of Retail & Distribution Management. Vol. 43 Iss: 7, pp.652 – 670.

Logistics performance management in textiles supply chains; best-practice and barriers

Ulgen, V. S., Forslund, H. (2015). International Journal of Productivity & Performance Management. Vol. 64 No. 1, pp. 52-75.

Exploring logistics performance management in supplier/retailer dyads

Forslund, H. (2014). International Journal of Retail & Distribution Management. Vol. 42 No. 3, pp. 205-218.

Projekttitel

Logistikutveckling genom mätsamverkan i handelns försörjningskedjor

Ett sätt att säkerställa logistikutveckling i handelns försörjningskedjor är att fokusera på hur man mäter och förbättrar sina gemensamma logistikprestationer, såsom ledtid och servicegrad.

Nyckelord: logistik, försörjningskedja, mätning, logistikutveckling

Utlysning

Spridning av handelsforskning

Projektledare

Helena Forslund,

Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet