Ledarskap i butik

Syftet med denna bok är att fylla en kunskapslucka gällande ledarskap och personalansvar i butik med aktuell forskning. Boken går igenom vad det innebär att arbeta som ledare i en butik och ger tips om vilka strategier som leder till framgång.

Följande aspekter tas upp:

  • ledarskap och medarbetarskap
  • motivation och kommunikation
  • personalarbete och arbetsrätt
  • kompetensutveckling och etik

Den här boken handlar om ledarskap och personalansvar inom handelsverksamhet med särskilt fokus på butiker som arbetsplats och butikschefskap. Med ledarskap och personalansvar avses aktiviteter för att instruera, rekrytera, utveckla, motivera och belöna de anställda.

Anställd personal benämns allt oftare ”medarbetare”. I boken kommer medarbetarbegreppet att användas i stor utsträckning eftersom det lyfter fram betydelsen av anställda som är kompetenta, engagerade och ansvarstagande i sitt arbete och som därför besitter förmågan att arbeta på ett effektivt och kundorienterat sätt. Boken handlar först och främst om vad en butikschef kan behöva känna till för att på bästa sätt verka för att medarbetarna utvecklar dessa förmågor och egenskaper. Medarbetarbegreppet är också användbart med tanke på att det är förhållandevis vanligt med tillfälliga anställningar och extra personal inom handelsverksamhet. I personalbegreppet görs ofta en distinktion mellan fast och tillfällig personal. Men även de som arbetar tillfälligt bör ingå i en arbetsgemenskap med de rättigheter och förpliktelser som detta medför.

I en enkätundersökning till svenska butikschefer som vi genomfört angav cheferna att de i genomsnitt ägnade en tredjedel av sin arbetstid åt ledarskaps- och personalansvarsfrågor (Wickelgren m.fl., 2012). Ledarskap och personalansvar tillhör därmed de mest omfattande och krävande av en butikschefs arbetsuppgifter. Det är därför av avgörande betydelse för en butikschef att besitta tillräckligt med kunskaper och färdigheter för att kunna arbeta effektivt och kompetent med dessa frågor.

Anledningen till att boken har skrivits är att vi vill ge vägledning och inspiration till alla som arbetar med personalledning och som genom detta aktivt bidrar till den svenska handelssektorns framgång. Vi tycker nämligen att det finns behov av aktuell och relevant litteratur kring ledarskap inom handelsverksamhet.

(texten är hämtad ur bokens inledning)


Bok

Uppdrag butikschef – att leda i butik

Thomas Andersson, Ali Kazemi, Stefan Tengblad, Mikael Wickelgren (2013). Liber.

Projekttitel

Ledarskap i butik

Utlysning

Spridning av handelsforskning

Projektledare

Stefan Tengblad,

Högskolan i Skövde

Boken går igenom vad det innebär att arbeta som ledare i en butik och ger tips om vilka strategier som leder till framgång.

Nyckelord: ledarskap, personalansvar, chef, medarbetare, framgång