Handelns strategiska beredskap

Butikernas omvärld förändras ständigt och sättet som ett företag hanterar dessa förändringar på är avgörande för om företaget blir framgångsrikt eller inte. Därför är det viktigt att handelns företag har en god beredskap för förändrade förutsättningar.

Handelns Utvecklingsråds Rapportserie

Strategier för framgångsrika handelsföretag

Handelns Utvecklingsråd (2014). Nr 2014:2.

Strategisk resultatbevakning

Forskarna förordar en metodisk bevakning av resultat för att känna av och anpassa sig till förändrade affärsvillkor. Detta är främst användbart för de många kedjeföretag som finns inom handeln, som har många olika butiker på olika platser och på så vis kan pröva sig fram på olika fronter för att hitta den bästa lösningen samt även upptäcka förändringar på ett tidigare stadium än andra.

De tre resultatbegrepp som ligger till grund för analysen är:
a. Resursmarginaler
b. Resurssnålhet
c. Värdeskapande

En framgångsrik verksamhet (a) har de resurser som krävs, (b) använder sparsamma metoder och (c) skapar värde. Genom att bygga upp en konkret analys som belyser olika nyckeltal baserade på dessa resultatbegrepp kan företagen upptäcka olika signaler på förändring i ”god” tid och hinna anpassa sig till de nya villkoren.

Det gäller att det finns en öppenhet för misstag och fel i företagen eftersom det inte går att vaccinera sig mot dessa även med en bra analys och god framförhållning. Öppenheten gör att företaget kan behålla lugnet och är en förutsättning för en nyfiken och lärande ledningskultur.

Strategier för beredskap och framgång

För att bli framgångsrik gäller fyra grundläggande villkor:

  1.     Att butiken har en strategi
  2.     Att strategin omsätts i verkligheten
  3.     Att personalen är välmotiverad, lojal och trivs med sitt arbete
  4.     Att arbetet är smidigt och effektivt organiserat

Dessa villkor kan undersökas och analyseras i enkäter och rapporteras i relation till de tidigare nämnda resultatbegreppen. På så sätt fångar företagen upp tecken på förändringar. När det visar sig att gällande planering inte levererar har någonting hänt.

Studien har utvecklat en tvåstegsprocess för att hitta relevanta mönster i samhällsutvecklingen och konkreta beslutslägen. Steg ett fokuserar på kritiska avvikelser i enskilda butikers realekonomiska utveckling och steg två är en systematik för att känna igen och dokumentera mönster i sådana avvikelser.

Kedjeföretag som arbetar systematiskt på detta sätt har möjlighet att utveckla och anpassa sin verksamhet till rådande förhållanden löpande genom att slipa på gamla rutiner och testa nya grepp; till exempel etablera multikanalshandel, satsa på andra lokaliseringar än tidigare och utveckla nya butikskoncept.

Handelns Utvecklingsråds Rapportserie

Strategier för framgångsrika handelsföretag

Handelns Utvecklingsråd (2014). Nr 2014:2.

Projekttitel

Strategier för framgångsrika handelsföretag.

Utlysning

Handelns strukturomvandling

Projektledare

Jens Nordfält,

Center for Retailing (CFR) vid Handelshögskolan i Stockholm

Övriga projektdeltagare

Sören Bergström, professor i företagsekonomi

Center for Retailing (CFR) vid Handelshögskolan i Stockholm