Handeln som attraktiv arbetsplats: Arbetsmiljöfaktorers betydelse för attityder, beteenden och hälsa

status:
pågående

Globalisering, digitalisering och en ständig teknisk utveckling har präglat handelns situation i ett stort antal år och kraven på att ständigt kunna anpassa sig efter en föränderlig omvärld blir allt större. Handeln är dessutom en föränderlig arbetsplats där behovet av personal varierar över både dygnet och året. Handeln har även procentuellt ett stort antal arbetare som ser sitt jobb som ett genomgångsjobb eller som ett sätt att försörja sig vid sidan av studier.

Handelsrådet har gett beviljat anslag till forskningsprojektet ”Handeln som attraktiv arbetsplats: Arbetsmiljöfaktorers betydelse för attityder, beteenden och hälsa” med professor Magnus Sverke, vid Stockholms universitet, som projektledare.

Projektet syftar till att utforska hur olika resurser och krav inom arbetet relaterar till olika arbetsrelaterade attityder (arbetstrivsel, engagemang för den organisation man arbetar i) och beteenden (viljan att stanna/sluta i organisationen och arbetsprestation) samt olika aspekter av hälsa. Fokus kommer främst att ligga på anställda inom detaljhandeln.

Datainsamlingar och en enkätundersökning

För att besvara projektets syfte planerar forskarna för omfattande datainsamlingar, med hjälp av Handelsanställdas förbund och Unionen. Utöver detta kommer även en mer generell enkätundersökning bland anställda inom handeln att genomföras. Enkätdata kommer att användas för att undersöka samband mellan arbetsmiljöfaktorer och utfall, men även för att studera förekomst av krav och resurser för olika grupper av anställda, till exempel kvinnor/män, yngre/äldre, arbetare/tjänstemän/akademiker och så vidare.

Avsikten med enkätstudierna är att skapa två mättillfällen med ett års mellanrum, dels för att isolera förklaringsfaktorer vid en tidpunkt från utfall vid en senare tidpunkt, dels för att kunna studera förändringar i arbetsmiljö över tid. Forskarna planerar även för en kompletterande intervjustudie bland anställda generellt inom detaljhandeln. Intervjudata kommer användas i syfte för fördjupade analyser av hur arbetsvillkor och handel ter sig för anställda.

 

Projekttitel

Handeln som attraktiv arbetsplats: Arbetsmiljöfaktorers betydelse för attityder, beteenden och hälsa

Utlysning

Forskning relevant för Handelsnäringen 2021

Projektledare

Magnus Sverke

Stockholms universitet

Övriga projektdeltagare

Helena Falkenberg

Psykologiska institutionen, SU

Jacobus Pienaar

Psykologiska institutionen, SU

Beviljat anslag

2 000 000

Tidsplan

september 2021-augusti 2023