Gör prisjämförelsesidor handeln mer konjunkturkänslig?

Med en fortsatt ökad användning av prisjämförelsesajter påverkas handeln både nationellt och internationellt. Förutom att prisjämförelsesidor leder till lägre priser och marginaler ökar sannolikt även frekvensen av prisförändringar.

’- Vi ska undersöka om en ökad frekvens av prisförändringar, lägre marginaler och mer lika priser internationellt kan göra handeln mer känslig för internationella chocker i ekonomin, säger Niklas Rudholm, forskare och professor vid Handelns Forskningsinstitut.

Till skillnad från det tidigare projektet,  ”Jakten på det lägsta priset – hur påverkas handeln av prisjämförelsesidor på nätet?”, kommer forskargruppen denna gång att studera mer specifikt om prisjämförelsesidor leder till att företag oftare anpassar sina priser och om detta får internationella konsekvenser.

– De resultat vi har från tidigare projekt visar att den ökade användningen av prissajter de senaste sju till åtta åren har lett till lägre priser, och sannolikt också lägre marginaler för handlarna. Företagen försöker sedan ta igen dessa minskade marginaler genom ökad försäljning via prissajterna, säger Niklas Rudholm.

Internationella chocker

Under våren 2020 drabbade två omvälvande internationella chocker världsekonomin, Covid-19 som snabbt minskade efterfrågan i ekonomin samt ett ras i oljepriset till följd av drastiskt minskat resande. Dessa två kriser är exempel på chocker som drabbar flera länder i princip samtidigt och som resulterar i liknande ekonomiska konsekvenser.

– Om handelns aktörer numera ändrar sina priser med högre frekvens och till lägre marginaler så kommer internationella chocker sannolikt att få snabbare och större genomslag än tidigare. Tidigare har man haft större marginaler och då hade företagens vinster möjlighet att fånga upp delar av de här chockerna. Men nu när marginalerna är låga och man har den här prispressen kommer chockerna troligen att få en mera direkt och större påverkan, menar Niklas Rudholm.

Den kunskap som genereras i projektet kommer också ge insikter i hur eventuella räddningspaket kan konstrueras för att möta den här typen av chocker.

Projekttitel

Gör prisjämförelsesidor handeln mer konjunkturkänslig?

Utlysning

Forskning relevant för handelsnäringen 2020

Projektledare

Niklas Rudholm,

Handelns Forskningsinstitut

Övriga projektdeltagare

Kenneth Carling

Högskolan Dalarna

Beviljat anslag

2 000 000 kronor

Tidsplan

januari 2021-december 2022

Projektets syfte är att undersöka hur ökad e-handel och ökad användning av prisjämförelsesidor, nationellt och internationellt, påverkar handeln som bransch. Mera specifikt avser projektet undersöka om dessa faktorer lett till att företagen oftare anpassar sina priser och om företagen numera i högre utsträckning än tidigare har samma eller liknande priser internationellt.