Bortom det första jobbet: En longitudinell analys av karriärutvecklingen för unga i handeln.

Handeln sysselsätter många unga och många unga får sitt första jobb här.

En ny studie ska undersöka hur arbetsliv och karriär ser ut just för dessa, i jämförelse med unga som väljer en annan väg in i arbetslivet.

Detaljhandeln är den bransch som sysselsätter flest unga, men det finns det inte någon samlad kunskap om vad som på sikt händer med de unga som börjar arbeta inom detaljhandeln. Fokus har istället riktats mot andelen visstidsanställningar, arbetstiderna, lönenivån och arbetskraftsomsättningen inom detaljhandeln i en viss given tidpunkt.

Detaljhandeln ses ofta som en genomgångsbransch med dåliga anställningsvillkor, en hög personalomsättning, samt många tillfälliga anställningar. Denna bild tar dock inte hänsyn till att de unga som börjar arbeta inom detaljhandeln tillförskaffar sig erfarenheter som de kan ha nytta av senare i sitt arbetsliv. Projektet ska bidra med detta dynamiska perspektiv och därmed generera ny kunskap om hur ett första jobb inom detaljhandeln påverkar karriärmöjligheterna för unga.

Vad som kännetecknar de unga som får sitt första jobb inom detaljhandeln och hur deras karriärutveckling ser ut jämfört med unga i andra branscher, är frågor som projektet vill besvara. Löneutveckling, högre utbildning, antal arbetslöshetsdagar och karriärutveckling kommer att undersökas.

Projektet studerar också om karriärutvecklingen är annorlunda för unga män respektive kvinnor, om det finns skillnader mellan de som är inrikes och utrikes födda, samt om de ungas karriärutveckling är relaterad till deras val av utbildningsinriktning på gymnasiet.

Studien ska resultera i ett lättillgängligt informationsmaterial som kan användas av detaljhandelsföretag vid karriärcoachning och kompetensutveckling.

Projekttitel

Bortom det första jobbet: En longitudinell analys av karriärutvecklingen för unga i handeln.

Utlysning

Forskning relevant för handelsnäringen 2018

Projektledare

Sven-Olov Daunfeldt,

Handelns forskningsinstitut

Övriga projektdeltagare

Anders Bornhäll

Handelns forskningsinstitut

Daniel Halvarsson

Ratio – Näringslivets forskningsinstitut

Felix Åberg

HUI Research

Samarbetspartners

Axfood, Storesupport och Ellos Group

Beviljat anslag

2 372 000 kronor

Projekttid

september 2018-augusti 2020

Syftet med projektet är att kartlägga karriärutvecklingen för de unga som börjar arbeta inom detaljhandeln.