Bättre plats för handeln

Vår moderna mänskliga civilisation är i hög grad utformad av handelns företrädare, från antikens kameldrivare längs sidenvägen och medeltidens stadsbyggande borgarklass till nutidens globala varumärkesbyggare och gränsöverskridande internetentreprenörer.

Handelsmän har utformat juridiska regelverk och finansiella instrument, drivit fram teknologiska innovationer och kommunikationssystem och lagt grunden för politisk demokrati och personlig frihet. Handelns samhällspolitiska roll kan uttryckas som ”valfrihet, frivillighet, samarbete”. Fram till 1900-talets mitt har handeln också varit den centrala drivkraften i skapandet av städer och våra offentliga mötesplatser. Handeln bygger staden beskriver en paradox som påverkar allas vårt vardagsliv: den höga efterfrågan på blandade, täta och attraktiva stadsmiljöer överträffas bara av ett eskalerande utbud av stadslösa handelsplatser, förvisade till ogästvänliga motorvägsavfarter i våra städers periferi.

Jerker Söderlind är arkitekt, journalist, Tekn. Dr vid KTH och strategisk rådgivare på City i Samverkan i Stockholm. I sin bok ger han konkreta förslag på hur städer kan utformas för att gynna hållbarhet och attraktivitet. En viktig poäng är att ersätta dagens ideologiskt färgade stadsplanering med handelssektorns kommersiella perspektiv: lyssna på kunderna, leverera det som efterfrågas och låt användaren betala sina egna kostnader. Några konkreta råd är att bygga städer utifrån handelns behov av höga flöden, parkering, hög täthet, förutsägbarhet och frihet från regleringar och förbud . Bokens första del tecknar en mer principiell bild av handelns stadsskapande roll och dess koppling till politik, teknologi och transportsystem. Del två analyserar konkreta vägval i tio svenska städer, från Haparanda till Ystad. Handeln bygger staden är avsedd som en handledning i kundanpassad stadsutveckling och kan läsas både som lärobok och manual för politiker, fastighetsutvecklare och planerare.

(texten är hämtad från baksidan på boken)

Projekttitel

Bättre plats för handeln – en idéskrift om handelns möjligheter i stadsutvecklingen

Handeln bygger staden är avsedd som en handledning i kundanpassad stadsutveckling och kan läsas både som lärobok och manual för politiker, fastighetsutvecklare och planerare.

Nyckelord: stadsplanering, handel, städer, kommersialisering

Utlysning

Övriga projekt före 2017

Projektledare

Jerker Söderlind,

Kungliga Tekniska Högskolan