Är externhandelsetableringar ett hot mot detaljhandeln i stadskärnorna?

Denna undersökning har studerat huruvida externhandel och dess expansion påverkar den befintliga detaljhandeln i kommunens stadskärna, bostads- och stadsdelscentrum i den övriga kommunen samt detaljhandeln i kranskommunerna.

Externhandel med dagligvaror är framförallt en angelägenhet som berör centralortskommunen så till vida att den leder till stora substitutionseffekter mellan olika marknadsplatser i kommunen. Stadskärnan påverkas inte så mycket i miljoner kronor, men i relation till den totala omsättningen i stadskärnan blir effekterna relativt stora eftersom de skall fördelas på färre enheter än i den övriga kommunen. Kranskommunernas dagligvaruhandel berörs i relativt begränsad omfattning.

Externhandel med sällanköpsvaror är en mellankommunal angelägenhet så tillvida att substitutionseffekterna mellan kranskommuner och centralortskommuner blir stora. Stadskärnan och detaljhandeln i stadsdels- och bostadsområdescentrum i centralortskommunen klarar sig relativt bra i konkurrensen från externhandeln, vilket förklaras av att detaljhandelns utbud på dessa marknadsplatser har ett komplementärt förhållande till externhandeln. Sett till den totala omsättningen på respektive marknadsplats blir effekterna olika stora.

De relativt stora inom- och mellankommunala substitutionseffekterna pekar på att det finns ett stort behov av dialog mellan företrädare för olika marknadsplatser och kommunala tjänstemän vid etableringsförfrågningar rörande externhandel. I synnerhet beslut om etableringar av extern sällanköpsvaruhandel bör fattas med hänsyn tagen till mellankommunala förhållanden och med synpunkter inhämtade från olika aktörer i de omkringliggande kommunerna. Genom att tidigt i planeringsprocessen möjliggöra för och bjuda in till mellankommunal dialog ges möjlighet för detaljhandelns aktörer och intressenter i kranskommunerna att formera sig för att lindra de mellankommunala effekterna av externhandelns expansion i centralorterna.

Projekttitel

Är externhandelsetableringar ett hot mot detaljhandeln i stadskärnorna?

Denna undersökning har studerat huruvida externhandel och dess expansion påverkar den befintliga detaljhandeln i kommunens stadskärna, bostads- och stadsdelscentrum i den övriga kommunen samt detaljhandeln i kranskommunerna.

Utlysning

Övriga projekt före 2017

Projektledare

Ulf Rämme,

Handelns Utredningsinstitut