tisdag 30 maj 2017

Vinnare av handelns studentuppsatspris 2017

Vinnarna av Hakon Swenson Stiftelsen och Handelsrådets studentuppsatspris för handelsrelevanta uppsatser har nu utsetts.

Bland drygt 40 nominerade uppsatser har juryn valt ut två vinnare. Det två vinnande uppsatserna från Lunds och Linköpings universitet behandlar trenden med pop-up-butiker respektive spänningen mellan styrprocesser och flexibilitet.

– Vinnarna är två välskrivna uppsatser med såväl teoretisk som praktisk betydelse, säger Agneta Marell, medlem i juryn. Uppsatsförfattarna har gjort gedigna studier med nya infallsvinklar.

2017 års vinnare är:

Handelsrådets pris går till
Anna Spitzkat, Lunds universitet
Here today, gone tomorrow – Consumer experiences at fashion pop-up sales

Hakon Swenson Stiftelsens pris går till:
Fabio Arcidiacono och Rico Franssen, Linköpings universitet
Balancing enablers and constraints within organizational routines – A case study of in store goods flow at two IKEA stores in Europe

Läs mer på: www.handelsradet.se och www.hakonswensonstiftelsen.se

För mer information om uppsatspriset kontakta
Jenny Dahlerus, informatör, Handelsrådet, jenny.dahlerus@handelsradet.se eller 010–471 86 29
Lena Litens, stiftelsen/HR, Hakon Swenson Stiftelsen, på lena.litens@icahandlarna.se eller 08-55 33 99 29


Om uppsatspriset

Handelns uppsatspris vänder sig till studenter vid högskolor och universitet, för att attrahera studenter att studera och fördjupa sig inom handelsområdet i sina kandidat-, magister- och mastersuppsatser. Varje år utses två studentuppsatser till vinnare. Dessa erhåller ett stipendium på 20 000 kronor vardera, som delas lika mellan uppsatsförfattarna. Hakon Swenson Stiftelsen och Handelns Utvecklingsråd delar ut var sitt pris.

Juryns medlemmar 2017 var Claes-Robert Julander, Handelshögskolan i Stockholm, Johan Hagberg, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, och Agneta Marell, Umeå universitet.


MOTIVERING VINNARE

Anna Spitzkat, Lunds universitet
Here today, gone tomorrow – Consumer experiences at fashion pop-up sales

Konsumenter blir allt mer rörliga och upplevelser får allt större utrymme i konsumenters beteende. Denna trend syns bland annat i förekomsten och den fortsatta framväxten av pop-up-butiker. Pop-up-butikers speciella egenskaper ligger till grund för denna studies problemformulering och syfte. Författaren har ett individperspektiv och studerar konsumentens upplevelser med en sociokulturell ansats.

Genom att studera hur pop-up-försäljningen är organiserad och vilka konsumtionsupplevelser och konsumtionserfarenheter konsumenten har och får, vill författaren bidra med ökad kunskap om och förståelse för hur konsumentbeteende påverkas av tillfälliga och temporära försäljningsställen. Författaren använder sig av observationer på plats i pop-up-butiken, informella samtal och längre intervjuer. Resultaten visar på den komplexa situation och de olika drivkrafter som finns bakom konsumentens beteende. Författaren visar också på hur studiens erfarenheter kan vara till stöd för samhälle och företagsledning.

Den litteraturgenomgång som ligger till grund för uppsatsen är mycket omfattade och har bra teoretisk höjd. Problem och syfte tar sitt avstamp i en relevant teoretiskt och empiriskt grundad frågeställning. Studien är gediget genomförd och resultaten har såväl teoretisk som praktisk relevans.

Fabio Arcidiacono och Rico Franssen, Linköpings universitet
Balancing enablers and constraints within organizational routines – A case study of in store goods flow at two IKEA stores in Europe

Rutiner för effektiv drift och löpande verksamhet är områden som ofta studerats; effektiviseringsprocesser och incentiv för ökad prestation är också traditionella studieområden. I denna uppsats har författarna tagit utgångspunkten i de spänningar som kan uppkomma mellan rutiner och regler och den löpande verksamheten och hur prestationen därigenom kan påverkas. Författarna har använt sig av olika metoder för att få information om verksamheten; deltagande observation, intervjuer och genom att studera tillgängliga styrdokument.

Författarna har uppmärksammat och angripit ett relevant problem med nya ögon och med en spännande teoretisk ansats. En omfattande litteraturgenomgång i kombination med en gedigen studie ökar vår kunskap om behovet av rutiner som stödjer företagens övergripande processer, men samtidigt om vikten av att alltid vara flexibel och säkerställa att de replikerbara rutinerna är relevanta och kommunicerade. Resultaten har betydelse såväl teoretiskt som praktiskt.