onsdag 15 maj 2019

Västeråshandlarna vässar sin digitala kompetens

Livskraftiga handelsföretag är viktiga för att Västerås City ska fortsätta att vara en attraktiv handels- och mötesplats.
Nu kraftsamlar handlarna i centrala Västerås för att i ett EU-projekt vässa sin digitala kompetens.

Handelsrådet och Europeiska socialfonden bidrar med knappt 30 miljoner kronor i kompetensutveckling för handeln i Sverige. Västerås City är en av samarbetsorganisationerna.
– Handeln är inne i en stark förändringsprocess. Här krävs många gånger uppdaterad kunskap och verktyg för att hänga med i utvecklingen. Projektet är en unik möjlighet för mindre handlare till kompetensutveckling, utan att betala med annat än tid, säger Maria Fors, vd Västerås Citysamverkan.

ESF-projektet ”Kompetenslyft för handeln” drivs av Handelsrådet och ger under en treårsperiod mindre, svenska handelsföretag möjlighet att kompetensutveckla sina medarbetare och se över sin affärsidé under ledning av erkänt duktiga utbildningsleverantörer.
Utbildningsinsatsen riktar sig till såväl medarbetare som ledare med fokus på mindre handelsföretag upp till och med 49 anställda. Under våren och sommaren inleds projektet med en planeringsfas, då behoven av utbildning identifieras och kontakt med de företag som kan vilja medverka etableras.

I Västerås är målsättningen att cirka 30 företag ska ansluta sig och intresset bland handelsföretagen i city är stort.
– Det finns ett stort behov och en stark nyfikenhet att utvecklas och hänga med i förändringen. Handeln i Västerås City enas och samarbetet stärks ytterligare både när det gäller digitaliseringens utmaningar och möjligheter och samarbete, nätverkande och möten mellan företagen och ledare, säger Anna-Karin Kensborn, Annas Under, Sofia Höglund, Guts, och Anna Torneryd, Systrarna Ericsson, som alla satsar på att vara en del av kompetenslyftet.
De fortsätter:
– Vi vill vara bäst på att ta hand om våra nuvarande och framtida kunder och vill bidra till att skapa en attraktiv handelsplats som ligger i framkant och möter upp kundens behov.

Projektledare Helen Rönnholm, Handelsrådet, berättar vidare:
– Projektet har knutit likande samarbeten med antal andra städer runt om i landet. Behoven är stora av den här typen av kompetensinsatser och ett starkt engagemang från den lokala centrumorganisationen har varit avgörande i val av orter.
Själva genomförandet påbörjas i september i år och pågår sedan fram till och med februari 2022. Under hösten rullas en lämplig kombination av åtta till tio utbildningsmoduler kring viktiga kompetenser i ett digitalt landskap ut över landet. Målet är att efter tre år ha rustat deltagande företag med kompetenser som är kritiska för att de på bästa sätt ska möta det digitala skiftet.
– Förhoppningen är också att utbildningsinnehållet kommer att användas av hela branschen, även efter det att projektet avslutats, säger Helen Rönnholm.

För mer information kontakta:
Helen Rönnholm, projektledare, Handelsrådet –
e-post: helen.ronnholm@handelsradet.se, telefon: 0705-63 31 19
Maria Fors, vd Västerås Citysamverkan –
e-post: maria.fors@vasterascity.com, telefon: 070-532 53 30
Sofia Höglund, Guts, 070-4284486
Anna-Karin Kensborn, Annas Under, 021-182840
Anna Torneryd, Systrarna Ericsson, 070-7548060

Läs mer om Handelsrådets ESF-projekt ”Kompetenslyft för handeln” här: https://handelsradet.se/press/2019-2/nu-lyfter-vi-handelns-digitala-kompetens/

Faktaruta: Handelsrådet
Handelsrådets förenar parterna inom handeln för att öka kunskapen om handelns betydelse i samhället, stärka handelns konkurrenskraft och skapa goda villkor för företagens medarbetare.
Handelsrådets verksamhet fokuserar på fem verksamhetsområden:
• Arbetsmiljö och säkerhet
• Forskning och utveckling
• Internationellt
• Omställning
• Yrke och kompetens
Handelsrådet är ett samarbete mellan arbetsgivarorganisationerna KFO och Svensk Handel och arbetstagarorganisationerna Akademikerförbunden, Handelsanställdas förbund och Unionen.

Faktaruta: Västerås Citysamverkan
Västerås Citysamverkan samlar fastighetsägare, näringsidkare och Västerås stad i gemensamt arbete för en levande och attraktiv innerstad. 2018 inleddes en gemensam ”Kraftsamling för Västerås City – För Sveriges bästa city”, med sikte på att Västerås ska nomineras till årets stadskärna. Projektet ska stärka förutsättningarna för handel, besöksnäring och fastighetsägare och citys betydelse för ett sammanhållet Västerås. Fler västeråsare och besökare ska vistas och trivas i city. Kraftsamlingen har fokus på utvecklingen av den fysiska miljön i stadskärnan och samverkansprocesser.
Särskild vikt läggs vid handelns utveckling och möjligheter att möta omstruktureringar och förändrade konsumtionsmönster.
Det nya samarbetet med Handelsrådet inom ramen för Kompetenslyft för handeln är ett redskap i detta arbete.