måndag 7 november 2016

Handelsutbildning på Möckelngymnasiet certifierad

Under våren 2014 inleddes certifieringen av gymnasiala handelsutbildningar. Nu har Möckeln­gymnasiet visat att de uppnår samtliga kriterier för en certifiering av det skolförlagda handels- och administrationsprogrammets handel- och serviceinriktning.

Syftet med certifieringen är att skapa en attraktiv och kvalitetssäkrad studieväg som ger studerande de kompetenser branschen efterfrågar. Certifieringskriterierna har utvecklats i samarbete med företag i branschen och en grupp referensskolor. För att certifiera sin utbildning, behöver skolan bland annat beskriva hur arbetslaget samverkar internt och med externa parter för att eleverna ska se en röd tråd i utbildningen, vad och hur eleverna kommer att göra i skolan och under sitt arbetsplatsförlagda lärande för att uppnå de kompetenskrav som ställts upp, samt hur utbildningen följs upp och utvärderas.

Handelsrådets certifiering av gymnasiala handelsutbildningar är ett gemensamt initiativ från Svensk Handel, Handelsanställdas förbund och Arbetsgivarföreningen KFO för att höja kvaliteten på handels­inriktad yrkesutbildning och på så sätt bidra till att höja yrkesstatus och stolthet för handelns yrken, samt bidra till att säkerställa branschens kompetensförsörjning.

– Vår intention är att certifieringen ska bidra till att utveckla och säkra kvaliteten på samverkan mellan gymnasieutbildningar och företag inom handeln. Genom att synliggöra den kompetens som eleverna på certifierade utbildningar får hoppas vi att företag inom handeln lättare ska kunna hitta framtida medarbetare, säger Helen Rönnholm på Svensk Handel.

Handelsrådet arbetar för att öka tillgången på kvalificerad arbetskraft och ge handelns medarbetare möjlighet att utvecklas. Utöver certifiering bland annat genom tävlingsgrenen ”Visual merchandiser” i Yrkes-SM samt Handelns Yrkespraktik som ska underlätta ungdomars inträde på arbetsmarknaden.


För ytterligare information kontakta:

Jonas Högberg, leg. gymnasielärare, Karlskoga kommun Telefon: 070 416 23 75 eller e-post: jonas.hogberg@edu.karlskoga.se
Lena Elfvingsson, verksamhetschef, Certifierat i Sverige AB – CESAB Telefon: 073 150 87 30 eller e-post: lena.elfvingsson@certifierat.se