tisdag 13 juni 2017

Fysisk handel och e-handel – en kamp utan tydlig vinnare

Handelns Ekonomiska Råd lägger idag fram sin första rapport – Handelns betydelse – förr, nu och i framtiden. Rapportförfattarna hävdar att strukturomvandlingen inom handeln påskyndas av digitaliseringen och kommer att få genomgripande konsekvenser för handeln i framtiden.

Rapporten har skrivits av Erik Åsbrink (ordförande), Mats Bergman och Anna Felländer och fokuserar framförallt på detaljhandeln.

Rapporten inleds med en historisk redogörelse för handelns utveckling sedan mitten av 1800-talet fram till vår tid. Tyngdpunkten ligger på utvecklingen i Sverige men det görs också några internationella utblickar. Handeln i snäv bemärkelse svarar för cirka tio procent av BNP och sysselsättning. Om man även inkluderar handelsnära verksamheter, som transporter och företagstjänster, är andelen ungefär dubbelt så stor med omkring en miljon sysselsatta.

Särskilt uppmärksamhet ägnas åt betydelsen av tillit inom handeln liksom åt utbildning och karriärvägar samt genomströmning i handeln.

Ett par avsnitt ägnas åt organisationerna inom handeln samt åt ett antal större handelsföretag.

I de framåtblickande delarna av rapporten får av naturliga skäl digitaliseringen och internatio-naliseringen stor uppmärksamhet. E-handeln ökar i betydelse.

Författarna för fram tre hypoteser:

  • Det kommer att bli en kamp om marknadsandelar mellan fysisk handel och e-handel. E-handelns betydelse ökar men ingendera kommer att vinna helt.
  • Många detaljhandelsföretag kommer att vara aktiva både som e-handlare och som fysiska handlare. Enligt idén om omni-channel retailing kommer många framgångsrika handlare att tvingas vara aktiva i många kanaler, digitala såväl som fysiska, medan andra tvärtom kommer att specialisera sig på en kanal.
  • Det håller på att växa fram ett svenskt ”re-techkluster” (retail technology), en term som rapportförfattarna har myntat. Det handlar om företag som tillhandahåller en rad företags-tjänster som på olika sätt hjälper handeln.

För ytterligare information:

Erik Åsbrink, tel. 070-586 53 99

Mats Bergman, tel. 073-622 55 37

Anna Felländer, tel. 070-953 28 76

Handelns ekonomiska råd

Handelns ekonomiska råd är oberoende och svarar självt för rapportens innehåll och dess slutsatser. Rådet inrättades hösten 2016 inom ramen för Handelsrådet av Svensk Handel, Arbetsgivarföreningen KFO, Handelsanställdas förbund, Akademikerförbunden och Unionen.
www.handelnsekonomiskarad.se