torsdag 18 februari 2016

11 miljoner kronor till fem nya forskningsprojekt

Handelsrådet finansierar fem nya forskningsprojekt i 2015 års höstutlysning. De beviljade projekten spänner över flera mycket relevanta områden för handelsnäringen – från digitalisering, omnikanal och export till detaljhandelns roll för samhällsutveckling och anställningsbidrag.

De fem nya projekten delar på elva miljoner kronor. Utlysningens tema ”Butiken – en marknadsplats i förändring” kan tolkas brett och smälte samman med den öppna kategorin för ansökningar. Projekten behandlar viktiga områden såsom lagerverksamhetens utformning i omnikanalhandel; digital modellering och effektivisering av handels- och varuförsörjningskedjan för ökad konkurrenskraft; parti- och detaljhandelns roll för svensk export; detaljhandelns betydelse för stads- och landsbygdsutvecklingen; samt konsekvenser av den ökade användningen av anställningsbidrag.

– Projekten har stor bredd och den nya kunskapen kommer att bli till stor nytta för handelsnäringen, säger Lena Strålsjö, Handelsrådets FoU-expert. Det är glädjande att vi i år fått in ansökningar från nya forskargrupper med ett mer tekniskt fokus och att vi ser att handelsforskningen växer och blir alltmer tvärvetenskaplig.

De beviljade projekten är:

Shopping för förändring – Svensk detaljhandels betydelse för stads- och landsbygdsutvecklingen
Özge Öner, Institutet för Näringslivsforskning

Effektiv materialhantering & lagerverksamhet för ökad konkurrenskraft i multi- och omnikanaler – en studie av goda exempel bland svenska handelsföretag
Andreas Norrman, Lunds universitet

Anställningsbidrag inom handeln
Olle Frödin, Lunds universitet

Digital model-driven physical retail and supply chain management (DM-Retail)
Patrik Jonsson, Chalmers

Parti- och detaljhandelns roll för svensk export
Patrik Tingvall, Ratio – Näringslivets Forskningsinstitut

För ytterligare information kontakta:

Lena Strålsjö, FoU-expert Handelsrådet 010-471 85 99 eller lena.stralsjo@handelsradet.nu


Handelsrådet

Handelsrådets övergripande syfte är att stärka handelns konkurrenskraft och skapa goda villkor för företagens medarbetare. Handelsrådet finansierar därför forskning för att långsiktigt stärka och utveckla handelsnäringen. Vi strävar efter att öka kunskapsöverföringen och interaktionen mellan akademi och praktik.