Vad är en upplevelse?

Många konsumenter drivs av en önskan att uppleva saker och marknadsföring genom upplevelser växer. Det saknas dock forskning om vad upplevelser är och hur det kan användas inom marknadsföring.

Namn: Niklas Gustafsson

År: 2010

Typ: Doktorand

Upplevelsebaserad marknadsföring har kommit starkt på senare år, men är fortfarande rätt så outforskat. Många traditionella forskningsperspektiv har svårt att fånga aspekter som är helt avgörande för konsumtion, exempelvis fantasier, drömmar, emotionella reaktioner, sensorisk påverkan och lek och fritidsaktiviteter. Niklas Gustafsson vill studera detta vidare och skapa förståelse och kunskap kring vad en upplevelse är och innebär.

– Syftet med min avhandling är att beskriva och förklara vad en upplevelse är samt visa exempel på hur företag inom handel och turism kan arbeta strategiskt med upplevelser och marknadsföring, förklarar Niklas som doktorer på Företagsekonomiska institionen vid Stockholms universitet. I mina empiriska undersökningar har jag å ena sidan studerat hur företag resonerar för att skapa/producera upplevelsemöjligheter. Sedan kontrasteras deras sätt att resonera med insamlad data från konsumenternas upplevelser av samma miljö eller händelse.

Teoretisk modell

Avsikten är att generera en teoretisk modell som hjälper handelns och turismens intressenter att förstå principer för hur upplevelsemöjligheter skapas samt öka förståelsen för vad som skapar emotionella reaktioner och upplevt värde.

– Jag har omarbetat och anpassad en metod som psykologen och nobelpristagaren i ekonomi Daniel Kahnman hans kollegor tagit fram, berättar Niklas. Metoden heter i sin ursprungsform Day Reconstruction Method och har mig veterligen aldrig tidigare använts inom konsument- och marknadsföringsforskningen på detta sätt. Den metoden vill jag sprida bland konsumentforskare.

Resultaten blir intressanta både för handel- och turismbranschen som är tätt sammankopplade.

Namn: Niklas Gustafsson

År: 2010

Typ: Doktorand