Kommersiella drivkrafter i kombination med hållbarhet

Hållbarhet är ett hett ämne i dessa dagar och en forskare som har studerat detta tema när det gäller handel är stipendiaten Carl Yngfalk som nu fortsätter sin forskarkarriär inom området med att titta närmare på relationen mellan statliga regleringar, affärslogik och konsumtion.

Namn: Carl Yngfalk

År: 2012

Typ: Post doc

Carl Yngfalk, företagsekonomiska institutionen vid Stockholms universitet, har i sitt avhandlingsarbete studerat svinnproblematik på livsmedelsmarknaden och visar att konsumenterna ofta får bära en oportionerligt stor del av skulden i detta vilket är problematiskt. Enligt Carl behöver fokus flyttas från individen till systemet, där butikerna och industrin måste ta större ansvar. Det kräver dock att dessa kommersiella aktörer återfår en viss del av makten över livsmedelshanterineng från de statliga kontrollinstanser som finns idag.

I sina vidare studier kommer Carl att studera hållbarhet och kommersiella värdens utveckling på marknaden.
– Jag vill exempelvis titta närmare på de problematiker som kan uppstå när diskurser kring hållbar utveckling möter kommersiella drivkrafter och affärslogik i praktiken, förklarar Carl.

Ett av målen är att bidra med kunskap som kan underlätta för handeln att förena en vinstmaximerande affärsverksamhet med krav på, och kanske även visioner om, en hållbar utveckling som är etiskt försvarbar.

Namn: Carl Yngfalk

År: 2012

Typ: Post doc