Kan studerande bidra till lärande på företag?

Enligt Mats Johansson är det inte bara studerande som lär sig av att möta företag och till exempel göra praktik under sin utbildning. Detta kommer han att studera med fokus på handelsföretag.

Namn: Mats Johansson

År: 2010

Typ: Doktorand

Många skolor samarbetar med näringslivet och Mats Johansson har själv erfarenheter av det när han arbetade som lärare i ekonomiska ämnen.

– Jag insåg då att eleverna kan bidra med kunskap till företagen, berättar Mats som är doktorand vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping. Det är alltså inte bara eleverna som lär sig utan även företagen. Det har blivit en viktig drivkraft för mig.

Mats har i sitt yrkesliv fokuserat på verklighetsbaserade lärprocesser som uppstår när studerande möter och lär av verkliga situationer utanför skolan. Intresset för forskning väcktes efter en vidareutbildning och nu är han doktorand vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping.

– Efter att ha övervägt olika inriktningar av forskningen har jag kommit fram till att jag vill studera de effekter samarbetet har i de företag som samarbetar med studerande. Kan man se att samverkan med utbildningen ger någon konkret företagsnytta? Stimulerar samverkan mellan utbildning och företag det organisatoriska lärandet i företagen? Kan samverkan fungera som en katalysator för innovationsprocesser i företaget?

Doktorandstipendiet från Handelns Utvecklingsråd kommer att användas till en förstudie för att kartlägga och beskriva olika typer av samarbeten där studerande på gymnasie- och högskolenivå lär genom egna erfarenheter från samarbeten med företag. Förstudien syftar också till att formulera hypoteser kring om och hur olika faktorer i utformningen av samarbetet mellan skola och arbetsliv bidrar till ett organisatoriskt lärande i de företag som deltar.

– Jag kommer att rikta in mig på handelsutbildningar och målet är bidra till att utveckla och förbättra de samarbetsformer som finns idag, säger Mats.

Namn: Mats Johansson

År: 2010

Typ: Doktorand