Butikschefers vardag

Butikschefers vardag, detaljhandelns framtida informationssystem och vetenskapliga publiceringar - Johan Hagberg, Centre for Retailing, Handelshögskolan i Göteborg, har hunnit producera en hel del under tiden som stipendiat.

Namn: Johan Hagberg

År: 2008

Typ: Post doc

Detaljhandelns framtida informationssystem: forskningsprojekt

Johan Hagberg, Handelshögskolan i Göteborg, har tillsammans med forskare inom informatik och logistik vid Högskolan i Borås deltagit i ett forskningsprojekt tillsammans med näringslivsföreträdare från detaljhandel (Ellos, Design Online), grossister (Oriva, Eton), branschorganisationer (Sweden Logistics), distributörer (DHL), logistikkonsulter (Proflow) och it‐företag (Centiro). Projektet syftade till att åstadkomma kostnadseffektiv varuförsörjning för distanshandel. Projektet tog utgångspunkt i de logistiska utmaningar som uppkommer vid försäljning via internet när varulagret tillhandahålls av grossistföretag. Projektet genomfördes i form av processkartläggningar och flera gemensamma workshopar där företrädare för samtliga organisationer medverkade. Projektet resulterade bland annat i identifikation och analys av sex olika alternativ för varuförsörjning i gränssnittet mellan grossist och detaljhandeln.

Butikschefers vardag: förberedande studie

Johan har även genomfört en förstudie kring ”butikschefers vardag” som syftade till metodutveckling för ett större forskningsprojekt. Förstudien tog utgångspunkt i butikschefers olika roller, där interaktion med till exempel kunder, butiksanställda och huvudkontor i många fall sker utifrån många olika förväntningar på butikscheferna. Under de senaste åren har det utöver detaljhandelsföretagens egna butikschefsutbildningar också tillkommit många butikschefsutbildningar vid olika lärosäten runt om i Sverige. Forskningsprojektet syftar mot bakgrund av detta till att genom närstudier få en bättre förståelse av butikschefernas vardag och vad de i praktiken gör. Metoden kräver noggrann utformning och anpassning med hänsyn till de särskilda förhållanden som råder för butikscheferna och andra personer i butikerna när arbetsplats och marknadsplats sammanfaller. Butikschefer i tre olika branscher har studerats genom intervjuer och så kallad ”skuggning”. I jämförelse med intervjuer har skuggning använts i liten, om någon, omfattning tidigare för studier av arbete i butiker. Johan följde butikscheferna under hela arbetsdagar och dokumenterade med hjälp av anteckningar och fotografering. – Slutsatsen så långt är att trots att metoden med skuggning är mycket tidskrävande så ger det en god inblick i butikschefernas arbete och fångar aspekter som svårligen kan fångas med hjälp av andra datainsamlingsmetoder, säger Johan. De butikschefer som har deltagit har uttryckt att det inte funnit det obehagligt eller störande att bli skuggade. De hade näst intill glömt bort min närvaro efter en liten stund. Arbetet med förstudien kommer att fortsätta under det kommande året och också inkludera andra metoder. Johan menar att det totalt sett krävs en kombination av datainsamlingsmetoder för att på ett bra sätt kunna fånga butikschefers vardag.

Namn: Johan Hagberg

År: 2008

Typ: Post doc