Planeringsanslag 2018 Arbetsmiljö och säkerhet

Under 2018 delar Handelsrådet för första gången ut så kallade planeringsanslag till forskare som har för avsikt att söka medel för större forskningsprojekt hos större forskningsfinansiärer. Den här första gången handlar det om forskning kring arbetsmiljö och säkerhet inom handeln.

Bakgrunden är att Handelsrådet och AFA försäkring under 2017 tog fram en rapport ”Kunskapsluckor och forskningsbehov i handelssektorn inom arbetsmiljö”. Av rapporten kan man utläsa att det finansierats ytterst lite forskning kring arbetsmiljö och säkerhetsfrågor inom handeln.
Läs mer här

Särskilt outforskat tycks handelsanställdas och handlares stressreaktioner, hälsa och sjukfrånvaro vara. Dessa ska ses i ljuset av att handeln i dag sysselsätter omkring 500 000 personer i Sverige, och att stölder, hot och andra stressande inslag tillhör vardagen för många som arbetar inom handeln.

Det finns dock en del forskning inom andra branscher, kring exempelvis hot, våld, kundrelationer och arbetsrotation som handelsforskare skulle kunna stödja sig på.

Det behövs också forskning kring hur det snabba teknikskiftet inom handeln driver omvandlingen av arbetsvillkor och omställning av personal och hur dessa förändringar påverkar hälsoläget inom handeln.
Utlysningen för planeringsanslaget var öppen under våren 2018. Syftet med anslaget är att ge forskare och näringsliv möjlighet att avsätta tid att träffas, bygga upp sina nätverk och ta fram riktigt starka forskningsansökningar. Förhoppningen är att dessa ska attrahera forskningsmedel från finansiärer med fokus på arbetsmiljö och säkerhetsfrågor.

Planeringsanslaget riktar sig till disputerade forskare, knutna till ett svenskt lärosäte eller forskningsinstitut.
De projekt som prioriteras är byggda på ett genomtänkt samarbete med företag, organisationer eller evenemang inom handelsnäringen.
Ansökningarna har bedömts utifrån Handelsrådets bedömningskriterier: potential, metod och genomförande, kommunikation och resultatspridning samt kompetens i projektet.

Sju ansökningar har beviljats.

Kristin Farrants, postdoc, Karolinska Institutet
Sjukfrånvaro bland tjänstemän inom handeln: En prospektiv kohortstudie

Oana Mihaescu, PhD, Forskare, Handelns Forskningsinstitut
Business Improvement Districts – en modell för att skapa säkrare och attraktivare handelsplatser?

Kristina Johansson Forskare, Luleå tekniska universitet
Digital mathandel – konsekvenser för den psykosociala och belastningsergonomiska arbetsmiljön

Anita Radon, Universitetslektor, Högskolan i Borås
Butikssäkerhet 2.0 – digitala medel & metoder för loss prevention, medarbetarsäkerhet & kundnöjdhet

Peter Pam Forskare, Uppsala Universitet
Utveckling av metodik för riskbedömning av handintensivt arbetet inom detaljhandeln

Carl Lind Forskare, Karolinska Institutet
Smarta arbetskläder för förbättrad ergonomi och kostnadseffektiv riskbedömning inom handel

Dan Hasson, Med dr, Docent, Karolinska institutet
Ohövlighet i handeln – heltäckande kartläggning om förekomst av respektlöst beteende i arbetslivet, samt identifiering av goda exempel på hanter