Initiativ för att stärka handeln – En strategisk forskningsagenda

Arbetet med den här agendan initierades av Handelsrådet, och genomfördes i samverkan med många olika aktörer inom handelsnäringen och akademin för att skapa en utgångspunkt för arbetet med handelsnäringen och handelsforskningen. Under 2021 har en ny version av forskningsagendan tagit fram.

Här kan du läsa 2021 versionen av agendan.

Fem initiativ för att stärka handelsnäringen genom forskning

Handelsnäringen är en viktig del av det svenska näringslivet, samhället och arbetsmarknaden. Forskningen inom handelsområdet är dock eftersatt och kan utvecklas och förbättras till nytta för både handelns företag och anställda, konsumenter och samhället i stort. Idag är kopplingen mellan handelsföretag och akademin relativt svag och för att forskningen ska bli mer användbar och tillämpas i praktiken behöver kontaktytorna och kunskapsöverföringen ökas och förbättras.

Forskning inom handel behöver en ökad finansiering för att ha möjlighet att utvecklas och bli bättre vilket kräver att finansiärerna av forskning förstår handelns särskilda förutsättningar. Staten måste också se nyttan av, och ta ett ansvar för, att öka finansieringen av handelsforskning, bland annat genom en ökad tilldelning från de statliga forskningsråden.Handelsforskningens kvalitet och excellens inom akademin behöver stärkas och förbättras genom fler internationella samarbeten och publiceringar i akademiska tidskrifter.

Åtta forskningsområden inom handel

Handeln ställs ständigt inför nya utmaningar. Forskning kan på många av dessa områden bidra med kunskap och hjälp till lösningar och innovationer som förbättrar handelsföretagens och dess anställdas villkor samt bidra till samhället i stort. De områden som identifierats i agendan är:

  • Teknik och kommersiella lösningar
  • Arbetsmiljö och säkerhet
  • Arbetsmarknad och omställning
  • Samhällsbyggande och etablering
  • Konsumentbeteende och kunderbjudande
  • Varudistribution och logistik
  • Branschglidning och nya tjänster
  • Hållbarhet och etik

Med forskning på dessa områden som grund kan handeln möta utmaningar som demografiska förändringar, globalisering, digitalisering och hållbarhet.

Vägen framåt

Agendan avslutas med en handlingsplan med förslag på åtgärder som branschens aktörer och akademin gemensamt behöver ta tag i för att bidra till nyttan och utvecklingen av handelsforskningen i Sverige. Samverkan är en mycket viktig del i detta arbete. Tillsammans kan handelsnäringens aktörer, forskare, stat och myndigheter, forskningsfinansiärer av olika slag, branschorganisationer, arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer skapa förutsättningar för ett fruktbart utbyte mellan handelns företag och dess anställda och forskare inom handelsfältet. I dialog kan forskningen bli mer relevant och tillsammans kan finansieringen ökas för att skapa goda strukturer för en långsiktigt excellent forskning som stärker handelsnäringen.