Vad händer när Ikea kommer till staden?

Handeln har på senare år karaktäriserats av snabb tillväxt och betydande strukturomvandling. Tillväxten har dock varit koncentrerad till några få platser och strukturomvandlingen har i hög grad handlat om att externa handelsplatser expanderar.

Handelns Utvecklingsråds Rapportserie

Effekter av en Ikea-etablering

Rudholm N., Daunfeldt S-O., Mihaescu O. och Nilsson H. (2015). Handelns Utvecklingsråd. Nr 2015:5.

Många menar att de allt större externa köpcentrumen har lett till en utarmning av cityhandeln, den bostadsnära handeln och handeln i mer perifera områden. Andra menar att strukturomvandlingen driver utvecklingen framåt inom handeln och att det är en naturlig process där de mer produktiva enheterna slår ut de mindre produktiva enheterna.

– Vi kommer att studera hur etableringen av ett Ikea-varuhus påverkar omsättning, lönsamhet, och sysselsättning för handeln i den aktuella regionen, säger Niklas Rudholm, professor, HUI Research. Det kan ge viktiga lärdomar för politiska beslutsfattare, branschen och en intresserad allmänhet.

Ikea är ett av världens största detaljhandelsföretag som idag finns i 37 länder och har 17 varuhus etablerade i Sverige. Ikea-varuhus är ofta kopplade till de externa handelsplatserna och anses vara mycket positiva för lönsamheten även för övriga handlare eftersom de drar folk.

Nyetablering studeras och analyseras

Forskningsteamet har möjlighet att studera etableringen av ett Ikea-varuhus i Borlänge under 2012. Enkäter, intervjuer och data från befintliga butiker och köpcentrum före och efter etableringen kommer att analyseras för att besvara hur Ikea-etableringen har påverkat handeln i regionen.

– Det här blir en unik studie, säger Niklas. Vi har här möjligheten att göra en omfattande och djupgående analys av hur etableringen av ett stort multinationellt handelsföretag påverkar lokal och regional handel.

Handelns Utvecklingsråds Rapportserie

Effekter av en Ikea-etablering

Rudholm N., Daunfeldt S-O., Mihaescu O. och Nilsson H. (2015). Handelns Utvecklingsråd. Nr 2015:5.

Projekttitel

Vad händer när Ikea kommer till staden?

Utlysning

Handelns strukturomvandling

Projektledare

Niklas Rudholm,

HUI Research

Övriga projektdeltagare

Sven-Olov Daunfeldt, docent

HUI Research

Susanna Heldt-Cassel, fil. dr.

Högskolan Dalarna

Syftet med projektet är att undersöka hur etableringen av ett Ikea-varuhus påverkar handeln i regionen.