Surviving the COVID-19 pandemic? Retailers’ adaptation strategies

status:
pågående

I och med Covid-19 pandemin införde de flesta länder världen över kraftiga restriktioner i ett försök att minska smittspridningen. Till skillnad från andra länder förlitade sig Sveriges strategi på rekommendationer i stället för restriktioner, vilka följdes i relativt hög utsträckning om dock inte perfekt. Rekommendationer om social distansering innebar att mängder av företag inom t.ex. detaljhandeln drabbades hårt. För att överleva handlade det för många företag om att anpassa och ställa om sin verksamhet så fort som möjligt för att överleva denna plötsliga kris.

Projektets syfte är att utforska vilken effekt pandemin har haft på handelsföretag och vad dessa företag gjort för att anpassa sin verksamhet, samt hur deras anpassningsprocess hör ihop med deras framtida överlevnad och tillväxt. Projektet hoppas kunna besvara följande tre frågeställningar:

  1. Hur påverkade utbrottet av Covid-19 handelsföretagen I Sverige?
  2. Hur anpassade sig handelsföretagen till pandemin, givet deras specifika förutsättningar innan utbrottet av Covid-19?
  3. Påverkar handelsföretagens anpassning till pandemin deras framtida tillväxt och sannolikhet att överleva krisen?

Möjlighet till att analysera och besvara ovanstående frågeställningar kommer ske genom ett forskningssamarbete med Statistiska Centralbyrån, Tillväxtanalys och Svensk Handel.

Stor betydelse för branschen

Projektet leds av professor Sven-Olov Daunfeldt, vid Handelns Forskningsinstitut, och är ett samarbete med ledande forskare inom fältet entreprenörskap och företagsutveckling.

Forskningsprojektet blir av betydelse för handelsbranschen genom att generera ny kunskap kring hur detaljhandelsföretagen har påverkats av en plötslig kris extern som de inte kunde ha förutsett, samt vilka faktorer som är av betydelse för handelsföretagens överlevnad i framtiden.

Forskarna hoppas också genom sitt projekt kunna ge en inblick i vilka handelsföretag som fick olika företagsstöd och på vilket sätt detta är relaterat till deras framtida tillväxt och överlevnad.

Projekttitel

Surviving the COVID-19 pandemic? Retailers' adaptation strategies

Utlysning

Forskning relevant för Handelsnäringen 2021

Projektledare

Sven-Olov Daunfeldt

Handelns Forskningsinstitut

Övriga projektdeltagare

Anders Bornhäll

Handelns Forskningsinstitut

Marc Cowling

University of Derby (UK)

Alexander McKelvie

Syracuse University (USA)

Fredrik Andersson

SCB

Samarbetspartner

Statistiska Centralbyrån, Tillväxtanalys och Svensk Handel

Beviljat anslag

1 963 200

Tidsplan

Oktober 2021-septemer 2023