Shopping for Change: The role of retail for urban and rural development in Sweden

Genom att använda data som är både sofistikerad och omfattande går det att visa på vad som avgör detaljhandelns betydelse för sysselsättningen, regional utveckling och hur attraktiv en plats är.

– Detaljhandeln har stor betydelse för ekonomin och den ekonomiska utvecklingen i olika regioner och på olika nivåer, säger Özge Öner, fil. dr, Institutet för Näringslivsforskning, IFN, och Jönköping International Business School.

Därför vill hon studera hur detaljhandeln påverkar på olika geografiska nivåer i Sverige (till exempel stadsdelar, stads- och landsbygdskommuner samt funktionella regioner). Målet är att identifiera vilken roll detaljhandelns spelar för arbetsmarknaden, regional utveckling och platsers attraktivitet.

– För att göra detta har vi tillgång till fantastiskt detaljerad data, säger Özge. Vi kan analysera stora mängder data och få fram resultat för olika regioner, kommuner och stadsdelar. Det känns oerhört spännande och nyttigt att få tillfälle att göra detta när det gäller detaljhandeln.

Orsakssamband kan belysas

Detaljhandeln är en stor arbetsgivare och huruvida detta kan spela roll för att underlätta integrationen av unga och utlandsfödda på arbetsmarknaden är en del i projektet. Forskningen tittar även närmare på skillnaden i detaljhandelns utveckling när det gäller stads- och glesbygd samt hur platsers attraktivitet hänger ihop med de möjligheter till konsumtion som finns där.

– Genom våra detaljrika data kommer vi kunna visa på kausala samband som tidigare inte kunnat belysas eller fastslås, avslutar Özge. Detta kan komma till nytta inte bara för aktörer inom detaljhandeln utan även för olika regionala och nationella beslutsfattare som vi med vårt kontaktnät på IFN kan sprida resultaten till.

Projekttitel

Shopping for Change: The role of retail for urban and rural development in Sweden

Utlysning

Forskning relevant för handelsnäringen 2016

Projektledare

Özge Öner

Institutet för Näringslivsforskning och Jönköping International Business School

Övriga projektdeltagare

Johan Klaesson

professor, Jönköping International Business School

Syftet med projektet är att undersöka detaljhandelns funktion och roll i Sveriges stads- och landsbygdsregioner med avseende på sysselsättning, regional utveckling och attraktivitet för att ta fram kvalificerade beslutsunderlag för aktörer inom handeln.