Ohövlighet i handeln – heltäckande kartläggning om förekomst av respektlöst beteende i arbetslivet, samt identifiering av goda exempel på hantering

Ohövlighet samt otrevligt och respektlöst beteende har blivit allt vanligare i det moderna samhället, och har rapporterats vara en av de mest påträngande formerna av antisocialt beteende på arbetsplatser. Vissa studier har funnit att 99 % av alla medarbetare bevittnat ohövlighet och 96 – 98 % har själva varit utsatta för sådant beteende. Konsekvenserna kan handla om nedsatt produktivitet, minskat engagemang och anställda som säger upp sig.

Det mycket få forskningsstudier i ämnet, i synnerhet inom handeln, som sysselsätter 11 % av den arbetsföra befolkningen i Sverige. Ur arbetsmiljöperspektiv är handeln särskilt intressant, inte minst med tanke på att den för många unga innebär introduktionen till arbetslivet. Deras erfarenhet från första arbetet kan helt eller delvis komma att få konsekvenser för det fortsatta arbetslivet. Det saknas dock heltäckande studier med totalpopulationsundersökningar som kartlägger eventuell förekomst och omfattning av ohövlighet inom handeln. Detta gäller även kunskap angående om det finns etablerade metoder och modeller för att motverka och hantera förekomst av ohövlighet på arbetsplatser.

Syftet med denna förstudie är att göra totalpopulationsundersökningar via webbaserade enkäter på ett brett spektrum av företag inom handeln av möjlig förekomst av ohövlighet och möjlig förekomst av åtgärder för att motverka och hantera ohövlighet. Dessutom är syftet att undersöka möjliga samband mellan förekomst av ohövlighet och psykosocial arbetsmiljö, samt stress- och hälsorelaterade variabler.

Utifrån eventuella exempel på självrapporterade, framgångsrika åtgärder blir nästa steg att söka för ett uppföljande interventionsprojekt hos AFA Försäkring. Tanken är att eventuella åtgärder som rapporteras ha effekt ska kunna testas på bredare front inom olika delar av handeln. Studien kommer att bidra med gedigen kunskap om huruvida ohövlighet förekommer inom den svenska handeln och i hur stor grad, samt om och hur den eventuellt hanteras. Tanken är att denna viktiga kunskap i förlängningen ska bidra till en tryggare, mer attraktiv och hälsosam arbetsmiljö inom handeln.

Projekttitel

Ohövlighet i handeln – heltäckande kartläggning om förekomst av respektlöst beteende i arbetslivet, samt identifiering av goda exempel på hantering

Utlysning

Forskning relevant för handelsnäringen 2018

Projektledare

Dan Hasson

Institutionen för lärande, informatik, management och etik (LIME), Karolinska institutet

Övriga projektdeltagare

Karin Villaume

Karolinska Institutet

Cecilia Berlin

Chalmers tekniska högskola

Samarbetspartners

Svensk Handel och Handelsanställdas förbund

Beviljat anslag

2 164 393 kronor

Projekttid

november 2018-december 2020

Studien kommer att bidra med gedigen kunskap om huruvida ohövlighet förekommer inom den svenska handeln och i hur stor grad, samt om och hur den eventuellt hanteras. Tanken är att denna viktiga kunskap i förlängningen ska bidra till en tryggare, mer attraktiv och hälsosam arbetsmiljö inom handeln.

Handelsrådets Forskningsrapport
”Lite vanligt hyfs skadar inte”

Handelsrådets Forskningsrapport Sammanfattning
”Lite vanligt hyfs skadar inte” – Sammanfattning