Nya samarbetsformer för främjande av trygg handel i utsatta stadsmiljöer

Den fysiska detaljhandeln kan antas spela en viktig roll i områden som bedöms som utsatta. Inte bara som en plats där boende i området till exempel kan köpa dagligvaror, men också för den upplevda tryggheten. Forskningen kring ämnesområdet är dock begränsad.

– Syftet med vårt projekt är att bidra till utvecklingen av nya samarbetsformer för att främja handel i utsatta stadsmiljöer. Vi har sett att den tidigare forskningen främst har undersökt planerade handelsmiljöer såsom köpcentrum och gågator samt  säkerhetsåtgärder i butiken för att öka tryggheten hos anställda, men har inte närmare undersökt hur den omgivande stadsmiljön och handelns närvaro bidrar till den upplevda tryggheten, säger Cecilia Cassinger, projektledare och docent vid institutionen för strategisk kommunikation, Lunds universitet.

Forskningsprojektet närmar sig trygg handel genom att undersöka föreställningar, perspektiv och upplevelser hos handelsaktörer i fem områden som polismyndigheten har bedömt som särskilt utsatta. Forskningsfrågorna tar avstamp utifrån handels många olika intressenter såsom butiksägare, centrumutvecklare, stadsplanerare och så vidare som har en koppling till den fysiska handeln och hur de upplever och hanterar handelns brotts- och trygghetsproblematik i just utsatta stadsmiljöer.

– Upplevelser av trygghet betyder olika saker på olika platser för olika aktörer och är inte att likställa med säkerhet. I en tidigare studie har vi dock observerat ett samband mellan det levande stadsrummet och upplevd trygghet. Vi tror att handel är en viktig del av en levande stadsmiljö och att den därför har en viktig samhällsbärande funktion som vi ska studera närmare, säger Cecilia.

Ny kunskap om effektivare samarbetsformer

Ett av målen med projektet är att öka kunskapen om hur trygghetsarbete organiseras och kommuniceras och hur handelns olika aktörer kan samarbeta mer effektivt. Forskningsresultaten ska ge underlag för näringens trygghetsskapande arbete och vidga förståelsen för handelns betydelse för trygga och attraktiva städer.

– Vi hoppas i förlängningen kunna säga något om handelns relevans för skapa trygga och attraktiva områden och stadsmiljöer, säger Cecilia.

Projektet om trygga urbana handelsmiljöer bidrar också till FN:s globala hållbarhetsmål inom ramen för agenda 2030 om motståndskraftiga och socialt hållbara städer.

 

Här kan du se en intervju med Cecilia Cassinger och Ola Thufvesson, inspelad på Campus Helsingborg i oktober 2023.

Projekttitel

Nya samarbetsformer för främjande av trygg handel i utsatta stadsmiljöer

Utlysning

Forskning relevant för handelsnäringen 2020

Projektledare

Cecilia Cassinger,

Intuitionen för strategisk kommunikation, Lunds universitet

Övriga projektdeltagare

Carin Rehncrona

Institutionen för service management och tjänstevetenskap, Lunds universitet

Ola Thufvesson

Institutionen för service management och tjänstevetenskap, Lunds universitet

Samarbetspartners

Platspilot AB

Beviljat anslag

1 841 465 kronor

Tidsplan

januari 2021 - juni 2023

Projektets syfte är att bidra till utvecklingen av nya samarbetsformer för att främja trygg handel i utsatta stadsmiljöer.
Projektet undersöker föreställningar, perspektiv och upplevelser om trygghet hos handelsaktörer som verkar i stadsdelar där brist på
attraktivitet och trygghet gör det svårt att bedriva verksamhet.