Kunskapsbaserad marknadsföring

En ny marknadsplats har vuxit fram i och med den digitala revolutionen. Kunderna lyssnar på och kommunicerar mer med varandra istället för att utan omsvep ta till sig den information som företagen sänder ut. För att lyckas med sin marknadsföring är det viktigt att förstå dagens gränsöverskridande kommunikationsmiljö.

– Företagen kan inte längre stå oemotsagda med sitt budskap till kunderna, säger Jukka Hohentahl, projektledare, på Uppsala universitet. I den digitala miljön sprider konsumenterna sina egna, både positiva och negativa, budskap till ett stort antal mottagare. Företagen har allt att vinna på att vara medskapare i denna process.

Många konsumenter söker idag information på nätet innan de fattar sitt köpbeslut och tar då inte bara del av företagets egen information utan tar även gärna till sig av sådant som andra konsumenter har skrivit. Ofta upplevs den informationen som mer objektiv och trovärdigt.

Mängden information växer och informationens mobilitet ökar i takt med att teknologin utvecklas. Det gäller att omvandla denna stora rörliga mängd information till kunskap och dra nytta av möjligheterna med den nya marknadsplatsen. Det finns mycket att hämta för företag som håller sig i framkant och bearbetar och använder informationen.

– Det är det vi kallar för kunskapsbaserad marknadsföring, säger Jukka. Vi kommer att ta fram en bok som hjälper handelsföretagen att ta vara på möjligheterna som den digitala revolutionen för med sig.

Projekttitel

Kunskapsbaserad marknadsföring

Syftet med projektet är att identifiera, beskriva och analysera den förändring i marknadsföringsarbetet som den digitala ekonomin har fört med sig genom att skriva en bok riktad till handelsföretag.

Nyckelord: digitalisering, marknadsföring, internet, information, kunskap

Utlysning

Spridning av handelsforskning

Projektledare

Jukka Hohentahl,

Uppsala universitet